Διευκρινίσεις Τμ. Φορολογίας για αναδρομικές αναπροσαρμογές εισφορών

Πέμπτη, 23/5/2024 - 13:02
Κύπρος οικονομία

Το Τμήμα Φορολογίας ενημερώνει ότι οι αναδρομικές αναπροσαρμογές εισφορών Ταμείου Σύνταξης (αποκοπές/επιστροφές), για σκοπούς εφαρμογής του νέου συνταξιοδοτικού σχεδίου, οι οποίες εμφανίζονται στο πιστοποιητικό απολαβών του έτους 2023, δεν επηρεάζουν και δεν πρέπει να συμπεριληφθούν στη Δήλωση Εισοδήματος Ατόμου για το έτος 2023.

Σημειώνεται ωστόσο ότι εάν για όλα τα έτη που έγιναν αναδρομικές αναπροσαρμογές (αποκοπές/επιστροφές) προκύπτει σωρευτικά ποσό, το οποίο θα πρέπει να καταβληθεί στο κράτος ως επιπλέον εισφορά σε ταμείο σύνταξης, τότε για το ποσό αυτό παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης στο Μέρος 5Γ της Δήλωσης Εισοδήματος Ατόμου του έτους 2024 και μετέπειτα (έτος καταβολής/παρακράτησης), για τον λόγο ότι η καταβολή άρχισε εντός του 2024.

Για τους εργαζόμενους στο Δημόσιο Τομέα, τα πιο πάνω ποσά θα φανούν στην κατάσταση μισθοδοσίας 13ου μισθού του 2024 και των ετών που ακολουθούν (όπου ισχύει) με την περιγραφή «Δάνειο Συνταξιοδοτικού». Για εργαζόμενους στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι επηρεαζόμενοι θα πρέπει να απευθυνθούν στα λογιστήρια των οργανισμών που εργάζονται για διευκρινήσεις.

Σημειώνεται ότι αναδρομικές αναπροσαρμογές που καταλήγουν σωρευτικά (για όλα τα έτη) σε επιστρεπτέο ποσό, απαλλάσσονται του φόρου εισοδήματος με βάση το άρθρο 8 (11) του περί Φορολογίας Εισοδήματος Νόμου και δεν δηλώνονται ως εισόδημα στη Φορολογική Δήλωση.

Αναφέρεται, τέλος, ότι για τις περιπτώσεις Δημοσίων υπαλλήλων που αφυπηρετούν και εξακολουθούν να έχουν εκκρεμείς οφειλές, η παρακράτηση γίνεται από το εφάπαξ που λαμβάνουν κατά την αφυπηρέτηση και το σχετικό ποσό δηλώνεται στη Φορολογική Δήλωση του έτους αφυπηρέτησης  ως έκπτωση ταμείου σύνταξης στο ΜΕΡΟΣ 5Γ. Το ποσό αυτό αναγράφεται στην επιστολή που αποστέλλεται από το Γενικό Λογιστήριο κατά την αφυπηρέτηση.