Τρέχουν και δεν φθάνουν οι ομάδες πυρόσβεσης, άμεση η ανάγκη για πτητικά μέσα