Αλλάζουν τα κριτήρια πολιτογράφησης αλλοδαπών, με ΟΚ της Ολομέλειας

Πέμπτη, 30/11/2023 - 19:01
Μικρογραφία

Με πρόταση νόμου του ΔΗΚΟ την οποία ψήφισε η Ολομέλεια με 42 ψήφους υπέρ και 2 κατά τροποποιείται ο περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμος, ώστε να εκσυγχρονιστεί το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο αναφορικά με τα προσόντα και τα κριτήρια πολιτογράφησης αλλοδαπών και να ενισχυθούν ο έλεγχος και η διενέργεια της δέουσας έρευνας από το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης.

Στόχος, μεταξύ άλλων, είναι η προσέλκυση απασχόλησης υψηλής ειδίκευσης ατόμων και των οικογενειών τους.

Η Βουλή απέρριψε τροπολογία που κατέθεσαν ο βουλευτής των Οικολόγων Χαράλαμπος Θεοπέμπτου και η ανεξάρτητη Αλεξάνδρα Ατταλίδου.

Με βάση την πρόταση που ενέκρινε η Βουλή επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια του Υπουργού Εσωτερικών να επιτρέπει, για ανθρωπιστικούς λόγους, την υποβολή αίτησης πολιτογράφησης από πρόσωπο το οποίο δεν πληροί το κριτήριο της πλήρους ικανότητας και παράλληλα αναθεωρούνται τα προβλεπόμενα κριτήρια, σύμφωνα με τα οποία θα θεωρείται ότι πληρούται από τον αιτούντα την πολιτογράφηση το προσόν του καλού χαρακτήρα, προκειμένου να δύναται να αποκτήσει την ιδιότητα του πολίτη της Δημοκρατίας, δυνάμει πολιτογράφησης.

Υιοθετήθηκε και εισήγηση που υποβλήθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών, ώστε να κρίνεται ως επαρκής για τα ενδιαφερόμενα προς πολιτογράφηση πρόσωπα η γνώση της ελληνικής γλώσσας επιπέδου Β1 καθώς και ο καθορισμός των απαιτούμενων πιστοποιητικών γλωσσομάθειας, για σκοπούς απόδειξης του προβλεπόμενου επιπέδου γνώσης της ελληνικής.

Τα πιστοποιητικά αυτά θα χορηγούνται κατόπιν υποβολής του αιτούντος πολιτογράφηση σε γραπτή εξέταση, η οποία θα διενεργείται ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Τα μέλη της οικογένειας προσώπων τα οποία διαμένουν στη Δημοκρατία, με σκοπό την απασχόληση υψηλής ειδίκευσης, θα δύναται να πολιτογραφηθούν, νοουμένου ότι, πέραν των άλλων προβλεπόμενων κριτηρίων και προϋποθέσεων, πληρούν και το προσόν της νόμιμης και συνεχούς διαμονής κατά το χρονικό διάστημα των αμέσως προηγούμενων δώδεκα μηνών από την ημερομηνία της αίτησης πολιτογράφησης.

Επιπρόσθετα οι σύζυγοι και οι συμβίοι προσώπων τα οποία διαμένουν στη Δημοκρατία με σκοπό την απασχόληση υψηλής ειδίκευσης θα δύναται να πολιτογραφηθούν, νοουμένου ότι η οικογένεια υφίσταται κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης πολιτογράφησης και συναφώς οι οικογενειακοί δεσμοί δημιουργήθηκαν πριν από την υποβολή αυτής.

Με βάση την πρόταση νόμου, θα γίνεται ολοκλήρωση της διαδικασίας ταχείας εξέτασης της αίτησης πολιτογράφησης προσώπου σε περίοδο έως και οκτώ μηνών και θα γίνεται διεκπεραίωση των εκκρεμουσών αιτήσεων για πολιτογράφηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του προτεινόμενου νόμου, τηρουμένης της καθορισθείσας σειράς προτεραιότητας για την εξέτασή τους με βάση το ισχύον σήμερα καθεστώς και ανεξαρτήτως της υποβολής συμπληρωματικών επί των αιτήσεων πληροφοριών.

Πηγή
ΚΥΠΕ