Στρατηγικές βιώσιμων και υπεύθυνων επενδύσεων υιοθέτησε η ΚΤΚ

Δευτέρα, 27/3/2023 - 18:20
Μικρογραφία

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) έχει υιοθετήσει μια σειρά από παράγοντες κινδύνου που σχετίζονται με το κλίμα και στρατηγικές βιώσιμων και υπεύθυνων επενδύσεων, για να συμβάλει στη μετάβαση σε μια πράσινη ευρωπαϊκή οικονομία, με χαμηλές εκπομπές άνθρακα, σύμφωνα με την έκθεση που δημοσίευσε τη Δευτέρα σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές γνωστοποιήσεις που σχετίζονται με το κλίμα για τα χαρτοφυλάκια μη νομισματικής πολιτικής σε ευρώ (NMPP).

Αναγνωρίζοντας την παγκόσμια πρόκληση που προκαλείται από τους αυξανόμενους κινδύνους από την κλιματική αλλαγή, η ΚΤΚ εντάχθηκε στις 25 Μαρτίου 2020 στο Δίκτυο για ένα Πράσινο Χρηματοοικονομικό Σύστημα (Network for Greening the Financial System-NGFS), ένα παγκόσμιο δίκτυο κεντρικών τραπεζών και εποπτικών αρχών, σκοπός του οποίου είναι να συμβάλει στην ανάπτυξη διαχείρισης κινδύνων για το περιβάλλον και το κλίμα στον χρηματοπιστωτικό τομέα και στην κινητοποίηση της χρηματοδότησης για τη στήριξη της μετάβασης προς μια βιώσιμη οικονομία.

Όπως αναφέρεται, ως μέλος του Ευρωσυστήματος, η ΚΤΚ εργάζεται, μεταξύ άλλων, για τον καθορισμό ενός κοινού πλαισίου για την εφαρμογή βιώσιμων και υπεύθυνων επενδυτικών αρχών στα χαρτοφυλάκια μη νομισματικής πολιτικής σε ευρώ (NMPP).

Η ΚΤΚ στοχεύει στην απαλλαγή από τον άνθρακα των NMPP σε ευρώ σύμφωνα με τους στόχους της Συμφωνίας του Παρισιού και τους στόχους της ΕΕ για την κλιματική ουδετερότητα, όπως ορίζονται στην ευρωπαϊκή νομοθεσία για το κλίμα. Στόχος της νομοθεσίας είναι η οικονομία και η κοινωνία της Ευρώπης να γίνουν κλιματικά ουδέτερες έως το 2050 και να περιοριστεί η παγκόσμια αύξηση της θερμοκρασίας πολύ κάτω από τους 2°C, καθώς και να συνεχιστούν οι προσπάθειες να διατηρηθεί στους 1,5°C σύμφωνα με τη Συμφωνία του Παρισιού.

Στο μεσοδιάστημα, η ΚΤΚ σκοπεύει να προσαρμόσει συγκεκριμένους, ενδιάμεσους στόχους απαλλαγής από τον άνθρακα για τα NMPP της, σύμφωνα με τους στόχους και τους περιορισμούς πολιτικής κάθε χαρτοφυλακίου. Σύμφωνα με την ΚΤΚ, τέτοιοι ενδιάμεσοι στόχοι θα στοχεύουν στη σταδιακή μείωση του αποτυπώματος άνθρακα κάθε χαρτοφυλακίου κατά ένα προκαθορισμένο ποσό σε σύγκριση με επίπεδα που θα καθοριστούν ανάλογα, καθώς βελτιώνεται η διαθεσιμότητα και η ποιότητα των δεδομένων.

Για τη διευκόλυνση της επίτευξης των προαναφερθέντων στόχων, δηλαδή τη σημαντική βελτίωση του αποτυπώματος άνθρακα μακροπρόθεσμα, η ΚΤΚ έχει υιοθετήσει μια σειρά από ζητήματα κινδύνου που σχετίζονται με το κλίμα και στρατηγικές βιώσιμων και υπεύθυνων επενδύσεων.

Αυτές οι στρατηγικές περιλαμβάνουν την αύξηση του ποσού των «πράσινων ομολόγων» στα χαρτοφυλάκια της, η οποία θα έχει θετικό και άμεσο αντίκτυπο στο αποτύπωμα άνθρακα της. Επίσης, η ΚΤΚ σχεδιάζει να περιορίσει την έκθεση σε εκδότες που παρουσιάζουν χαμηλότερες επιδόσεις όσον αφορά τις κλιματικές/περιβαλλοντικές επιδόσεις, ενώ παράλληλα θα αυξήσει την έκθεση σε εκδότες που θεωρούνται «οι καλύτεροι στην κατηγορία» όσον αφορά τις επιδόσεις που σχετίζονται με το κλίμα/το περιβάλλον.

«Μέσω της βελτίωσης της διαφάνειας των δικών της δραστηριοτήτων και του προφίλ βιωσιμότητας των επενδύσεών της, η ΚΤΚ στοχεύει να ενισχύσει την κατανόησή της σχετικά με τους κινδύνους που σχετίζονται με το κλίμα καθώς και να ενισχύσει τις ικανότητές της για την αξιολόγηση κινδύνου και τις στρατηγικές που σχετίζονται με το κλίμα», σημειώνει η ΚΤΚ στην έκθεσή της.

Πηγή
ΚΥΠΕ