Νέα οδηγία από Κεντρική Τράπεζα για ακάλυπτες επιταγές

Δευτέρα, 4/3/2024 - 15:14
Μικρογραφία

Νέα οδηγία για τη λειτουργία του Κεντρικού Αρχείου Πληροφοριών για εκδότες ακάλυπτων επιταγών, εξέδωσε η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου.

Όπως πληροφορείται το ΚΥΠΕ, οι βασικές πρόνοιες της οδηγίας (H περί του Κεντρικού Αρχείου Πληροφοριών για εκδότες Ακάλυπτων Επιταγών Οδηγία του 2024) δεν αλλάζουν, ενώ γίνονται κατά κύριο λόγο κάποιες επαναδιατυπώσεις και διαδικαστικής φύσης αλλαγές.

Όσον αφορά τα κριτήρια και προϋποθέσεις καταχώρισης στο Κεντρικό Αρχείο Πληροφοριών, αυτά παραμένουν τα ίδια. Δηλαδή γίνεται αν σε οποιοδήποτε χρονικό διάστημα εντός δώδεκα (12) μηνών το φυσικό ή νομικό πρόσωπο εκδώσει τρεις (3) τουλάχιστον ακάλυπτες επιταγές· ή το συνολικό ποσό οποιασδήποτε ακάλυπτης ή ακάλυπτων επιταγών που έχει εκδώσει σε χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών το πρόσωπο αυτό υπερβαίνει το ποσό των €2.000, ή το αντίστοιχο σε ξένο νόμισμα όπως έχει μεταφραστεί σε ευρώ με τη μέθοδο που καθορίζεται στο σημείο (δ) της υποπαραγράφου (1) της παραγράφου 11, ανεξάρτητα αν η επιταγή ή οι επιταγές αυτές έχουν τακτοποιηθεί ή όχι μετά την καταχώρισή τους στον προκαταρκτικό κατάλογο που αναφέρεται στην παράγραφο 10.

Επίσης, με βάση την οδηγία, η διαγραφή από το ΚΑΠ γίνεται όταν αποδειχθεί ότι η τακτοποίηση κάθε ακάλυπτης επιταγής του έγινε εντός ενός (1) μηνός από την ημερομηνία επιστροφής της ως ακάλυπτης, ή (β) μετά την παρέλευση δώδεκα (12) μηνών από την αποδεδειγμένη τακτοποίηση όλων των ακάλυπτων επιταγών του καταχωρισμένου προσώπου, ή μετά την παρέλευση έξι (6) ετών από την τελευταία καταχώριση ακάλυπτης επιταγής σε σχέση με το πρόσωπο αυτό και αφού υποβληθεί στην ΔΕ ένορκος δήλωση ότι δεν υπάρχει εν εξελίξει δικαστική διαδικασία εναντίον του όσον αφορά τις καταχωρισμένες στο ΚΑΠ επιταγές του.

Πηγή
ΚΥΠΕ