Η Ρωσική εισβολή στην Ουκρανία πλήττει την Πετρολίνα

Δευτέρα, 14/3/2022 - 08:46
Μικρογραφία

Επηρεάστηκαν από τον πόλεμο στην Ουκρανία οι δραστηριότητες της εταιρείας πετρελαιοειδών Πετρολίνα σύμφωνα με ανακοίνωση της ίδιας της εταιρείας.

Οι επιπτώσεις κυρίως αφορούν το σημαντικά αυξημένο κόστος χρηματοδότησης των εισαγωγών προϊόντων πετρελαιοειδών που προκύπτει από το εύρος στη διακύμανση των διεθνών τιμών πετρελαίου και στην ισοτιμία δολαρίου με ευρώ. Η έκταση και διάρκεια του επηρεασμού θα εξαρτηθεί από τη στρατιωτική και τη διεθνή πολιτικοοικονομική εξέλιξη των γεγονότων και επικεντρώνεται στα πιο κάτω:

Άμεσος επηρεασμός

Η Εταιρεία δεν έχει οποιαδήποτε άμεση εξάρτηση από πελάτες ή και οικονομικούς φορείς που προέρχονται από τα εμπλεκόμενα μέρη, ούτε επηρεάζεται η υφιστάμενη εφοδιαστική της αλυσίδα. Ωστόσο, το διεθνές κόστος των προϊόντων που εμπορεύεται η Εταιρεία παρουσιάζει ουσιαστική αύξηση και με επιπλέον αυξητική τάση, πέραν των ήδη σημαντικά αυξημένων επιπέδων που παρατηρήθηκαν πριν από την έναρξη του πολέμου.

Αναπόφευκτα, το κόστος πωλήσεων των προϊόντων που πωλεί η Εταιρεία στην εγχώρια αγορά ακολουθεί παρόμοια αυξητική πορεία.

Επιπρόσθετα, τυχόν παράταση των σημερινών διεθνών εξελίξεων ενδεχομένως να επιφέρει μείωση στην καταναλωτική ζήτηση.

Όσον αφορά τις συνδεδεμένες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα ανεφοδιασμού αεροσκαφών και στον τομέα παροχής υπηρεσιών αποθήκευσης και διαχείρισης καυσίμων αεροσκαφών, οι δραστηριότητες τους αναμένεται να επηρεαστούν αρνητικά από τυχόν ακυρώσεις πτήσεων και ενδεχόμενης περεταίρω συρρίκνωσης των αερομεταφορών λόγω των κυρώσεων εναντίον της Ρωσίας. Ωστόσο, στο παρόν στάδιο δεν είναι εφικτό να προσδιοριστεί η έκταση του επηρεασμού.

Έμμεσος επηρεασμός

Η Εταιρεία θα επηρεαστεί αρνητικά από πιθανή συρρίκνωση της οικονομίας και αυξημένο πληθωρισμό ή και από αύξηση των επισφαλειών σε περίπτωση που μειωθεί η δυνατότητα αποπληρωμής υποχρεώσεων πελατών προς την Εταιρεία που ενδεχομένως να έχουν άμεσο επηρεασμό από την κρίση. Ωστόσο, στο παρόν στάδιο δεν είναι πρακτικά εφικτό να προσδιοριστεί η έκταση του επηρεασμού από τους παράγοντες αυτούς, καθώς οι συναφείς κίνδυνοι και αβεβαιότητες θα εξαρτηθούν από την εξέλιξη των γεγονότων σχετικών με τον πόλεμο.

Η Εταιρεία παρακολουθεί με προσοχή τις εξελίξεις με στόχο τη διαφύλαξη των οικονομικών της πόρων.