Εισαγωγές προϊόντων από Ηνωμένο Βασίλειο: Οι νέες χρεώσεις και όλα όσα αλλάζουν

ΤΕΛΩΝΕΙΟ

Μεγάλες είναι οι αλλαγές που έφερε ο νέος χρόνος και το τέλος της μεταβατικής περιόδου της εφαρμογής του Brexit όσον αφορά τις εισαγωγές προϊόντων από το Ηνωμένο Βασίλειο αφού πλέον προστίθενται χρεώσεις που σε πολλές περιπτώσεις θεωρούνται ασύμφορες και αποτρεπτικές. 

Ο υπολογισμός των επιβαρύνσεων και οι νέες διαδικασίες είναι αρκετά περίπλοκες, εμείς απευθυνθήκαμε στο Τμήμα Τελωνείου και με όσο πιο απλά λόγια γίνεται καταγράφουμε τις αλλαγές.

Τι αλλάζει στις εισαγωγές προϊόντων από το Ηνωμένο Βασίλειο;

Δεδομένο θεωρείται ότι υπάρχει επιβάρυνση ΦΠΑ εισαγωγής, σύμφωνα με τον συντελεστή που αντιστοιχεί σε κάθε εμπόρευμα, για οτιδήποτε φτάσει από το Ηνωμένο Βασίλειο στην Κύπρο.

Αν στο τιμολόγιο δεν υπάρχει σχετική δήλωση ότι το προϊόν είναι εξολοκλήρου παραγόμενο από το Ηνωμένο Βασίλειο, ανάλογα με το προϊόν επιβάλλεται επιπρόσθετος εισαγωγικός δασμός.

Στο μεταξύ απαιτείται η υποβολή τελωνειακών διασαφήσεων και η προσκόμιση των απαραίτητων εγγράφων εκτελωνισμού (τιμολόγιο, κιβωτολόγιο, φορτωτική, ειδικές εγκρίσεις κ.λ.π.).

Έλεγχοι και διαδικασίες μέχρι την παράδοση

Το Τμήμα Τελωνείων παραδίδει τα εμπορεύματα μόνο αφού η αρμόδια αρχή ολοκληρώσει τους ελέγχους της και ενημερώσει σχετικά το Τμήμα ότι τα εμπορεύματα μπορεί να αποδεσμευτούν. Ενδεικτικός πίνακας εμπορευμάτων

Πότε δεν χρειάζεται τεκμήριο καταγωγής;

Δεν χρειάζεται όταν πρόκειται για μικροδέματα που δεν αγοράστηκαν μέσω διαδικτύου ή για προϊόντα στις προσωπικές αποσκευές ταξιδιώτη.

Προϋποθέσεις για μικροδέματα: 

 • οι τελωνειακές αρχές δεν έχουν αμφιβολίες για την ειλικρίνεια της δήλωσης καταγωγής
 • πρόκειται για αποστολή μικροδέματος αξίας που δεν υπερβαίνει τα €500,  
 • η αποστολή πραγματοποιείται από ιδιώτη σε ιδιώτη
 • η αποστολή δεν αποτελεί μέρος σειράς εισαγωγών που  πραγματοποιούνται χωριστά με σκοπό την αποφυγήν προσκόμισης αποδεικτικού καταγωγής, και
 • η αποστολή δεν πραγματοποιείται στο πλαίσιο εμπορικής συναλλαγής.

Στα μικροδέματα δεν περιλαμβάνονται οι αγορές μέσω διαδικτύου. Οι εισαγωγές προϊόντων που η αγορά τους πραγματοποιείται εξ αποστάσεως μέσω διαδικτύου, για να τύχουν προτιμησιακής μεταχείρισης, απαιτείται η προσκόμιση αποδεικτικού καταγωγής.

Προϋποθέσεις για προϊόντα στις προσωπικές αποσκευές ταξιδιώτη:

 • προορίζονται για χρήση από τον ταξιδιώτη ή την οικογένεια του
 • δεν πρόκειται για εμπορική συναλλαγή
 • οι τελωνειακές αρχές δεν  έχουν αμφιβολίες για την ειλικρίνεια της δήλωσης καταγωγής
 • πρόκειται για προϊόντα η συνολική αξία των οποίων δεν υπερβαίνει τα 1200 ευρώ.

Παράδειγμα;

Αν αγόρασες διαδικτυακά από το ΗΒ ρούχα αξίας €1.000 θα πληρώσεις ανάλογα:

Πρώτη περίπτωση:

Αν τα εμπορεύματα είναι καταγόμενα από το ΗΒ και για αυτά υπάρχει αποδεικτικό καταγωγής, οι εισαγωγικοί δασμοί είναι μηδενικοί και το ΦΠΑ εισαγωγής είναι πληρωτέο.

Το ΦΠΑ εισαγωγής υπολογίζεται ως ακολούθως:

€ 1.000 (κόστος αγοράς) + € 50 (κόστος μεταφοράς και ασφάλισης) = € 1.050 @ 19% (συντελεστής ΦΠΑ) = € 199.50.

Δεύτερη περίπτωση:

Αν τα εμπορεύματα δεν είναι καταγόμενα από το ΗΒ εφαρμόζεται ο συντελεστής δασμού του Κοινού Εξωτερικού Δασμολογίου, όπως για όλες τις τρίτες χώρες. Οι εισαγωγικοί δασμοί δεν είναι μηδενικοί εκτός κι αν ο συντελεστής δασμού του Κοινού Εξωτερικού Δασμολογίου είναι μηδενικός. Για τα είδη ένδυσης, ο συντελεστής είναι 12% και το ΦΠΑ εισαγωγής είναι πληρωτέο.

Επομένως στο πιο πάνω παράδειγμα, θα πρέπει να καταβληθούν:

 • Εισαγωγικός Δασμός € 126, που  υπολογίζεται ως ακολούθως:

Τελωνειακή Αξία = (Κόστος αγοράς+Κόστος μεταφοράς και ασφάλισης) @ Συντελεστή Εισαγωγικού Δασμού= (€ 1.000 + € 50) @ 12%= € 126

 • ΦΠΑ  € 223, που υπολογίζεται:

Φορολογητέα Αξία = (Τελωνειακή Αξία + Εισαγωγικός Δασμός) @ Συντελεστή ΦΠΑ = (€ 1.050 + € 126) @ 19% = € 223

Συνολικές επιβαρύνσεις: € 126 + € 223 = €349

Υπάρχει διαφοροποίηση ή ρύθμιση για επιχειρηματίες;

Όχι. Ό,τι ισχύει για τους πολίτες, ισχύει και για τις επιχειρήσεις.

Πότε δεν χρειάζεται να πληρώσω εισαγωγικό δασμό;

Δεν καταβάλλεις εισαγωγικό δασμό στις πιο κάτω περιπτώσεις:

 • Για όλα τα εμπορεύματα για τα οποία, σύμφωνα με τη δασμολογική κατάταξη τους, ο συντελεστής του Κοινού Εξωτερικού Δασμολογίου είναι μηδενικός.
 • Για τα καταγόμενα στο Ηνωμένο Βασίλειο εισαγόμενα εμπορεύματα.
 • Για τις εισαγωγές αμελητέας αξίας (αποστολές με πραγματική αξία μέχρι €150 ευρώ), με εξαίρεση τα οινοπνευματώδη ποτά, τα καπνικά, τα αρώματα και τις κολόνιες, για τα οποία δεν ισχύει η απαλλαγή.

Υπάρχει περίπτωση να μην υπάρχει χρέωση;

Ναι, μέχρι τις 30 Ιουνίου 2021, απαλλάσσεσαι από το ΦΠΑ εισαγωγής στα είδη των οποίων η αξία δεν ξεπερνά τα €17.09.

Απαλλάσσεσαι επίσης στις αποστολές μη «εμπορικού χαρακτήρα» που πραγματοποιούνται από ιδιώτη σε ιδιώτη όταν η δασμολογητέα αξία τους δεν ξεπερνά τα €45, με περιορισμούς τα οινοπνευματώδη ποτά, τα καπνικά προϊόντα, τα αρώματα και τις κολόνιες.

Τι ισχύει για τις εισαγωγές οχημάτων;

Ισχύει ό,τι ισχύει και για τα υπόλοιπα προϊόντα. Επιβάλλεται 19% ΦΠΑ και αναλόγως εισαγωγικοί δασμοί.

Τι γίνεται στα αεροδρόμια;

Ελέγχονται από το Τελωνείο στο αεροδρόμιο και οι πτήσεις από Ηνωμένο Βασίλειο. Στον έλεγχο, αν φέρνεις μαζί σου προϊόντα που αγόρασες από το Ηνωμένο Βασίλειο άνω των €430, θα κληθείς να πληρώσεις ΦΠΑ και εισαγωγικό δασμό. Κατά την έξοδό σου πρέπει να περάσεις από την πράσινη ή κόκκινη δίοδο.

Από την κόκκινη δίοδο οφείλουν να εισέρχονται επιβάτες που έρχονται:

 • από τρίτη χώρα ή από άλλο κράτος μέλος της ΕΕ, όταν το ταξίδι τους ξεκίνησε από τρίτη χώρα, που έχουν ποσότητες αντικειμένων περισσότερες από αυτές που αναφέρονται στον πίνακα απαλλαγών για επιβάτες από τρίτες χώρες (παρατίθεται πιο κάτω).
 • από οποιαδήποτε χώρα,εφόσον κατέχουν είδη που υπόκεινται σε απαγορεύσεις και περιορισμούς.
 • από οποιαδήποτε χώρα, αν έχουν οποιαδήποτε αμφιβολία ως προς την δίοδο που πρέπει να χρησιμοποιήσουν.

Τι γίνεται αν μεταβώ στο Ηνωμένο Βασίλειο και φέρω μαζί μου τα προϊόντα;

Οι επιβάτες δικαιούνται απαλλαγή στις χρεώσεις για προϊόντα αξίας μέχρι €430.

Παράδειγμα;

Αν αγοράσεις προϊόντα αξίας €500, θα κληθείς να πληρώσεις ΦΠΑ και εισαγωγικό δασμό για τα €70 μόνο. Απαλλάσσεσαι δηλαδή για τα €430. Αν το προϊόν παράχθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο, δεν χρειάζεται να πληρώσεις τον εισαγωγικό δασμό αλλά μόνο το ΦΠΑ.

  Παρατίθεται πίνακας απαλλαγών για επιβάτες από τρίτες χώρες, όπως το ΗΒ. Η απαλλαγή καλύπτει τους αναλογούντες εισαγωγικούς δασμούς, φόρους  κατανάλωσης και Φ.Π.Α. για τα  είδη που μεταφέρονται στις προσωπικές αποσκευές τους για προσωπική τους χρήση.

  sdv

  Είδη που εισάγονται για εμπορικούς σκοπούς πρέπει να δηλώνονται.

  Τι ισχύει για τους ανήλικους;

  Ταξιδιώτες κάτω των 17 ετών δεν δικαιούνται απαλλαγή για τα καπνικά είδη, το οινόπνευμα και τα οινοπνευματώδη ποτά.

  Για ταξιδιώτες κάτω των 15 ετών, το χρηματικό όριο έχει καθοριστεί στα €175.

  Γίνεται πρόσθεση του ποσού αν έχω συνεπιβάτη;

  Όχι. Η απαλλαγή που παραχωρείται για κάθε ταξιδιώτη δεν επιτρέπεται να προστίθεται με την ατέλεια άλλου ταξιδιώτη μέλους της ίδιας οικογένειας, προκειμένου να πάρουν ατελώς ένα είδος του οποίου η αξία ξεπερνά το ποσό της απαλλαγής που παρέχεται για ένα ταξιδιώτη.

  Θα πληρώσω ΦΠΑ και στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Κύπρο;

  Το Ηνωμένο Βασίλειο δεν επιβάλλει ΦΠΑ για τις εξαγωγές προϊόντων προς τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε περίπτωση που καταβληθεί, μπορείς να ζητήσεις επιστροφή του από τις αρμόδιες αρχές στο Ηνωμένο Βασίλειο. Στην Κύπρο όμως πρέπει να καταβληθεί ΦΠΑ εισαγωγής.

  Γιατί υπάρχει αυτή η αλλαγή;

  Το Ηνωμένο Βασίλειο δεν είναι πλέον κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από 1η Ιανουαρίου 2021 θεωρείται τρίτη χώρα.

  Τι ίσχυε προηγουμένως;

  Όταν το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν υπήρχε επιπρόσθετη χρέωση ούτε για ΦΠΑ, ούτε για εισαγωγικό δασμό.

  Επόμενο άρθρο

  Μικρή "ανάσα" στους λογαριασμούς ρεύματος για το 2021

  Σε μειώσεις στις τιμές χρέωσης με ισχύ την 1η Ιανουαρίου προχώρησε η ΑΗΚ
  23/01/2021 - 10:05

  ΣχετικέςΕιδήσεις

  Ε.Ε.: Ετοιμάζεται να προσφύγει νομικά εναντίον της AstraZeneca

  Η πλειονότητα των χωρών της ΕΕ δήλωσε ότι θα στήριζε μια προσφυγή κατά της εταιρείας
  22/04/2021 - 12:15

  Εκτός Ευρώπης για πρώτη φορά μετά από 20 χρόνια ο ΑΠΟΕΛ

  Βαρέλι χωρίς... πάτο οι «γαλαζοκίτρινοι» την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο
  21/04/2021 - 21:49

  Μήνυμα Καρούσου στους συντοπίτες του: Εμβολιασμός για να ανοίξει ο τουρισμός

  Υπάρχει ενδιαφέρον από αεροπορικές εταιρείες για την Κύπρο
  21/04/2021 - 14:07

  European Super League: Ανακοίνωσε «πάγωμα» και αναβολή σχεδίων

  Μετά την τηλεδιάσκεψη των ομάδων που απέμειναν και μετά την αποχώρηση των έξι αγγλικών
  21/04/2021 - 08:20

  Χριστοδουλίδης: Προϋπόθεση για θετική ατζέντα η στάση της Τουρκίας στη Γενεύη

  Ενημέρωσε τους Ευρωπαίους ομολόγους του και τους κάλεσε να παρέμβουν προς την Τουρκία
  19/04/2021 - 17:12

  Αποκλιμάκωση στην Ουκρανία ζητούν από τη Μόσχα οι 27 Υπουργοί Εξωτερικών

  Μεγαλώνει η ανησυχία για τη συγκέντρωση ρωσικών δυνάμεων
  19/04/2021 - 16:50

  περισσότερες ειδήσεις

  Κύπρος

  Κάποιοι είχαν γίνει η... σκιά του "Μαριούθκια" και ο ίδιος το κατάλαβε; (ΒΙΝΤΕΟ)

  Μίλησε στις Αρχές και τους φίλους του για μοτοσικλέτα μεγάλου κυβισμού και μαύρου χρώματος

  Ελεγκτική: Στην Αστυνομία η υπόθεση της εταιρείας για τα "ανύπαρκτα" rapid test

  Τι κατέδειξε έρευνα για SMS που λαμβάνουν πολίτες ενώ δεν υποβλήθηκαν σε εξέταση κορωνοϊού

  Έτσι καθορίζονται τα όρια ταχύτητας στους δρόμους (ΒΙΝΤΕΟ)

  Πανευρωπαϊκή έρευνα έδειξε ότι ευθύνεται μέχρι και 30% για τις θανατηφόρες συγκρούσεις
  Ελλάδα

  Αρχίζει ο εμβολιασμός άνω των 30 την Μεγάλη Εβδομάδα, δήλωσε ο Μητσοτάκης

  Πάνω από 3.000 νέα κρούσματα κατέγραψε σήμερα η χώρα

  Μητσοτάκης: Στα μέσα Μαΐου η έναρξη της επιστροφής στην κανονικότητα

  Εξέφρασε την αισιοδοξία του για τις προοπτικές της οικονομίας μετά το τέλος της πανδημίας
  Διεθνή

  Οξυγόνο μέχρι το Σάββατο για τους 53 του πληρώματος υποβρυχίου που εξαφανίστηκε

  Ζήτησαν βοήθεια από άλλες χώρες οι αρχές της Ινδονησίας

  Ε.Ε.: Ετοιμάζεται να προσφύγει νομικά εναντίον της AstraZeneca

  Η πλειονότητα των χωρών της ΕΕ δήλωσε ότι θα στήριζε μια προσφυγή κατά της εταιρείας

  ECDC: Ξεκινά μοντέλο πρόβλεψης κρουσμάτων και θανάτων από Covid-19

  Η προσέγγιση αυτή χρησιμοποιήθηκε με επιτυχία κατά τη διάρκεια εστιών άλλων ασθενειών

  tv news

  Η Μάγδα μπαίνει στο γραφείο και πιάνει στα πράσα τον Αιμίλιο και την Ελισάβετ...

  «8 Λέξεις» Δείτε στα νέα συγκλονιστικά νέα επεισόδια του 2ου Κύκλου αυτή την εβδομάδα!
  Alpha TV Κύπρου

  Oι Αργυροί αντιμέτωποι με τις υποψίες για τη δολοφονία του πατέρα της Αγγελικής

  Δείτε εδώ όλες οι εξελίξεις της δραματικής σειράς του Alpha Κύπρου «Αγγελική»
  Alpha TV Κύπρου

  δείτε σήμερα

  Πέμ, 22/04/2021 - 15:30ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ
  Πέμ, 22/04/2021 - 17:30DEAL
  Πέμ, 22/04/2021 - 18:00ALPHA NEWS
  Πέμ, 22/04/2021 - 18:10DEAL
  Πέμ, 22/04/2021 - 18:20ΑΓΓΕΛΙΚΗ
  Πέμ, 22/04/2021 - 19:10THE CHASE
  Πέμ, 22/04/2021 - 20:20ALPHA NEWS
  Πέμ, 22/04/2021 - 22:208 ΛΕΞΕΙΣ
  Πέμ, 22/04/2021 - 23:00LINE OF DUTY (TV SERIES)
  Παρ, 23/04/2021 - 00:00ΕΛΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΥ
  Παρ, 23/04/2021 - 00:45THE CHASE
  Παρ, 23/04/2021 - 01:30ΑΓΓΕΛΙΚΗ
  Παρ, 23/04/2021 - 02:158 ΛΕΞΕΙΣ
  Παρ, 23/04/2021 - 03:00ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ
  Παρ, 23/04/2021 - 03:45ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ
  Παρ, 23/04/2021 - 05:15POP UP