Βήμα προς βήμα: Έτσι θα κάνετε αίτηση για το σχέδιο "Φωτοβολταϊκά για Όλους"

Σάββατο, 2/3/2024 - 10:33
φωτοβολταϊκά

Την νέα κατηγορία "Φωτοβολταϊκά για όλους" περιλαμβάνει και επίσημα το Σχέδιο Χορηγιών για ενθάρρυνση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της εξοικονόμησης ενέργεια σε κατοικίες για το 2024-2025.

Η νέα κατηγορία έχει ανοίξει και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κάνουν τις αιτήσεις τους προκειμένου να εγκριθούν από το Υπουργείο Εμπορίου.

Όπως είχε αναφέρει ο Υπουργός Εμπορείου το Σχέδιο δίνει την ευκαιρία σε όσους δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκό σύστημα μέχρι 4,16kW στην οικία τους αφού η καταβολή της χορηγίας θα γίνεται απευθείας στον εγκατάσταση και οι δικαιούχοι θα αποπληρώνουν το υπόλοιπο της αξίας καταβάλλοντας €150 ανά διμηνία στην ΑΗΚ και συγκεκριμένα μέσω του λογαριασμού ηλεκτρικής ενέργειας.

Βασικά στοιχεία του Σχεδίου "Φωτοβολταϊκά για όλους"

- Θα γίνουν αποδεκτές 2000 αιτήσεις

- Η χορηγία αφορά €250 ανά κιλοβατώρα

- Το μέγιστο ποσό της χορηγίας είναι μέχρι €1000 δηλαδή 4 κιλοβατώρες

- Το ποσό αποπληρωμής καθορίστηκε στα €1000 ανά κιλοβατώρα

- Το μέγιστο ποσό αποπληρωμής καθορίστηκε στις €4000

- Η χορηγία και το ποσό αποπληρωμής θα καταβάλλονται στον συμμετέχοντα εμπορευόμενο δηλαδή την εταιρεία που θα προχωρήσει στην εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών. Η Επιλογή της εταιρείας μπορεί να γίνει από την λίστα που καθόρισε το Υπουργείο Εμπορίου και μπορείτε να την δείτε ΕΔΩ

Ποιοι είναι δικαιούχοι

Δικαιούχοι για το Σχέδιο είναι φυσικά πρόσωπα τα οποία θα προβούν σε αντίστοιχη επένδυση.

Οι αιτητές θα πρέπει να έχουν λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος στο όνομα τους.

Ο Αιτητής θα πρέπει να είναι ο ιδιοκτήτης ή εκ των ιδιοκτητών της κατοικίας ή προς όφελος του να έχει εγγραφεί δικαίωμα επικαρπίας επί του ακινήτου και ο αιτητής δεν πρέπει να έχει «ιστορικό επισφαλούς πελάτη» (βλ. ορισμούς σε Σχέδιο Χορηγιών).

Ποιες εγκαταστάσεις αφορά το Σχέδιο

Το Σχέδιο αφορά υφιστάμενες κατοικίες, στις οποίες η αίτηση για έκδοση άδειας οικοδομής ή πολεοδομικής άδειας είχε κατατεθεί πριν την 01.01.2017.

Τα υποστατικά θα πρέπει να υφίστανται και να χρησιμοποιούνται νόμιμα ως κατοικίες, να μην ενοικιάζονται από νομικό πρόσωπο και να μην χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο άσκησης οικονομικής δραστηριότητας.

Η συνολική ετήσια κατανάλωση της κατοικίας κατά το προηγούμενο έτος δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 6.000 kWh.

Πώς γίνεται η αίτηση

Η αίτηση γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας και του συστήματος του Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞ.Ε ΕΔΩ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ είναι ότι η αίτηση υποβάλλεται ΠΡΙΝ την έναρξη των εργασιών/διαδικασιών υλοποίησης της επένδυσης και για την κατηγορία "Φωτοβολταϊκά για όλους" (Κατηγορία Α3), η έναρξη υλοποίησης της επένδυσης πριν την παραχώρηση ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ συνιστά αυτοτελή λόγο άμεσης απόρριψης της αίτησης.

Πως κάνουμε λογαριασμό στο Ταμείο ΑΠΕ και ΕΞ.Ε για να υποβάλουμε αίτηση

Όπως αναφέραμε πιο πάνω η αίτηση γίνεται διαδικτυακά και μόνο μέσω της ιστοσελίδας του Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞ.Ε ΕΔΩ

Για να μπορέσει κάποιος να δημιουργήσει λογαριασμό θα χρειαστεί μια ηλεκτρονική διεύθυνση και αντίγραφο δελτίου ταυτότητας σε ηλεκτρονική μορφή για Κύπριους πολίτες.

Για πολίτες ΕΕ χρειάζεται βεβαίωση εγγραφής πολίτη της Ένωσης και Μελών της οικογένειας του που είναι επίσης πολίτες της Ένωσης και για πολίτες τρίτων χωρών απαραίτητη είναι η Alien Registration Card (ARC).

Για να δημιουργήσετε λογαριασμό παρακαλώ πατήστε ΕΔΩ

Ποια δικαιολογητικά θα χρειαστείτε για την αίτηση

Κατά την υποβολή ΑΙΤΗΣΗΣ θα σας ζητηθεί να επισυνάψετε τα πιο κάτω δικαιολογητικά σε ηλεκτρονική μορφή (scan):

- Πρόσφατο λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος της κατοικίας στον οποίο να αναγράφεται η διατίμηση και ο αριθμός υποστατικού. Ο λογαριασμός πρέπει να είναι στο όνομα του αιτητή.

- Τον τίτλο ιδιοκτησίας της κατοικίας από τον οποίο να διαπιστώνεται ότι ο Αιτητής είναι ιδιοκτήτης ή εκ των ιδιοκτητών της κατοικίας ή  πρόσωπο προς όφελος του οποίου να έχει εγγραφεί δικαίωμα επικαρπίας επί του ακινήτου. Στις περιπτώσεις όπου η κατοικία ή το οικόπεδο εντός του οποίου έχει ανεγερθεί η κατοικία, έχει παραχωρηθεί από τη Δημοκρατία με βάση τον περί Παροχής Στεγαστικής Βοήθειας σε Εκτοπισθέντες, Παθόντες και άλλα Πρόσωπα Νόμο (Ν. 46(I)/2005), τότε θα πρέπει να υποβληθεί επίσημο έγγραφο που να αποδεικνύει ότι ο Αιτητής είναι το πρόσωπο προς το οποίο χορηγήθηκε η στεγαστική βοήθεια.

- Κατάσταση από τον προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΗΚ), στην οποία να αναγράφεται η ημερομηνία πρώτης σύνδεσης της κατοικίας, και το ιστορικό κατανάλωσής της κατοικίας των τελευταίων 12 μηνών.

Ποια δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβάλετε κατά την ενημέρωση υλοποίησης της επένδυσης

Κατά την ενημέρωση υλοποίησης της επένδυσης, οι συμμετέχοντες εμπορευόμενοι θα πρέπει να επισυνάψουν σε ηλεκτρονική μορφή (scan):

- Αναλυτικά Τιμολόγια που αφορούν την επένδυση, στο όνομα του αιτητή

               Το όνομα του ατόμου προς το οποίο θα εκδοθεί το/α τιμολόγιο/α θα πρέπει να είναι το ίδιο με το όνομα του Αιτητή (χωρίς αναγραφή οποιουδήποτε άλλου ονόματος). Σε περίπτωση που τα τιμολόγια έχουν εκδοθεί σε διαφορετικό όνομα από αυτό του Αιτητή, θα πρέπει επιπρόσθετα να υποβληθεί σχετική βεβαίωση, η οποία να συμπληρωθεί τόσο από το άτομο στο όνομα του οποίου εκδόθηκαν τα τιμολόγια όσο και από τον Αιτητή.

               Στα τιμολόγια θα πρέπει να υπάρχει επαρκής και αναλυτική περιγραφή και ποσότητα των αγαθών/υπηρεσιών που έχουν παρασχεθεί. Ενδεικτικά, θα πρέπει να εμφανίζεται αναλυτικά ο αριθμός πλαισίων και η ισχύς των πλαισίων που έχουν εγκατασταθεί, καθώς και ο αντιστροφέας.

Παροχή βοήθειας στους αιτητές

Σημειώνεται ότι οι συμμετέχοντες εμπορευόμενοι, δηλαδή οι εταιρείες που κάνουν την εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών είναι υποχρεωμένοι σε περίπτωση που κάποιος αιτητής χρειάζεται βοήθεια για να υποβάλει την αίτηση του, να τον καθοδηγήσουν κατάλληλα και να τους παρέχουν υποστήριξη για την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης τους.

Τονίζεται επίσης ότι μετά την οριστική υποβολή της αίτησης δεν γίνεται αποδεκτή οποιαδήποτε τροποποίηση ή προσκόμιση προσθέτων παραστατικών. Σε περίπτωση που κατά την υποβολή ξεχάσατε να επισυνάψετε κάποια δικαιολογητικά ή επισυνάψατε λάθος δικαιολογητικά, και τα δικαιολογητικά αυτά είναι απαραίτητα για σκοπούς εξέτασης της αίτησης, θα σας ζητηθούν από τον αξιολογητή κατά την αξιολόγηση της αίτησης.