Το RAPEX κοινοποίησε 91 επικίνδυνα προϊόντα

Δευτέρα, 26/2/2024 - 17:12
Μικρογραφία

Την εβδομάδα που αρχίζει στις 19/02/24 (RAPEX – Report 08) κοινοποιήθηκαν στο Σύστημα Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών για Επικίνδυνα Προϊόντα, 91 προϊόντα που παρουσιάζουν κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλεια των καταναλωτών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, τα προϊόντα αυτά εντοπίστηκαν στις αγορές διαφόρων κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη συνέχεια κοινοποιήθηκαν στο Σύστημα Safety Gate RAPEX.

Οι καταναλωτές μπορούν να ενημερωθούν για τα επικίνδυνα προϊόντα στην ιστοσελίδα της ΥΠΚ.

Τα 91 προϊόντα κατανεμήθηκαν για σκοπούς ελέγχου της αγοράς ως ακολούθως: Δεκαέξι (16) στην Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή, Είκοσι τρία (23) στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, με ένα (1) από αυτά να έχει κοινοποιηθεί στο σύστημα από την Κύπρο, Είκοσι ένα (21) στις Υγειονομικές Υπηρεσίες, Δεκατέσσερα (14)  στο Τμήμα Περιβάλλοντος, Έξι (6) στο Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, Έξι (6) στο Τμήμα Φαρμακευτικών Υπηρεσιών και Πέντε (5) στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών.

Συστάσεις – Προειδοποιήσεις

Η ΥΠΚ καλεί τους εισαγωγείς, διανομείς, πωλητές που τυχόν διαθέτουν τέτοια προϊόντα να σταματήσουν αμέσως τη διάθεσή τους και να ειδοποιήσουν την Υπηρεσία.

Η ΥΠΚ καλεί επίσης τους καταναλωτές, σε περίπτωση που κατέχουν τα πιο πάνω προϊόντα, να σταματήσουν να τα χρησιμοποιούν και να τα επιστρέψουν στον πωλητή, δηλαδή από το κατάστημα από τα οποία, τα έχουν προμηθευτεί, και παράλληλα να τον ενημερώσουν σχετικά.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τον περί Προστασίας του Καταναλωτή Νόμο του 2021, σε περίπτωση αγοράς μη ασφαλούς προϊόντος, ο καταναλωτής δικαιούται σε αντικατάσταση του προϊόντος, ώστε το προϊόν να είναι σύμφωνο προς τους όρους της σύμβασης πώλησης. Αν αυτό δεν είναι εφικτό, τότε ο καταναλωτής δικαιούται να υπαναχωρήσει, δηλαδή να επιστρέψει το προϊόν στον πωλητή και να λάβει πίσω το πλήρες ποσό που πλήρωσε. Υπενθυμίζεται ότι τα πιο πάνω δικαιώματα ισχύουν για περίοδο δύο ετών από την αρχική παράδοση του προϊόντος στον καταναλωτή και ότι την αποκλειστική ευθύνη έναντι του καταναλωτή έχει πάντα ο τελικός πωλητής.

Στην περίπτωση που ο πωλητής αρνείται να ανταποκριθεί στα πιο πάνω δικαιώματα του καταναλωτή, καλείται ο καταναλωτής να υποβάλει γραπτώς το παράπονο του μέσω της ιστοσελίδας της ΥΠΚ.

Επικοινωνία

Για περαιτέρω πληροφορίες ή για υποβολή καταγγελίας οι καταναλωτές μπορούν να επικοινωνούν με την Υπηρεσία μέσω της ιστοσελίδας της ή στα τηλέφωνα: Γραμμή Καταναλωτή 1429, Κεντρικά Γραφεία Λευκωσίας 22200926 / 22200925 / 22200923, Επαρχιακό Γραφείο Λεμεσού 25819150, Επαρχιακό Γραφείο Πάφου 26804613 και Επαρχιακό Γραφείο Λάρνακας / Αμμοχώστου 24816160.

Πηγή
ΚΥΠΕ