Νέες προσλήψεις ΣΥΟΠ: Οδηγίες και πληροφορίες από το Υπουργείο Άμυνας

Τετάρτη, 14/9/2022 - 17:59
Μικρογραφία

Οδηγίες σχετικά με την πρόσληψη Συμβασιούχων Οπλιτών (ΣΥΟΠ) στην Εθνική Φρουρά για συμπλήρωση κενών θέσεων, δημοσίευσε το Υπουργείο Άμυνας. Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, οι προσλήψεις θα γίνουν με σειρά προτεραιότητας από τον Τελικό Πίνακα των υποψηφίων ΣΥΟΠ, ο οποίος δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 15 Ιουλίου 2022. Σημειώνεται ότι στο παρόν στάδιο, οι προσλήψεις αφορούν στις Φρουρές Λευκωσία, Κλήρου, Νήσου – Κόρνου, Κακοπετριάς και Λάρνακας.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του Υπουργείου, οι υποψήφιοι για πρόσληψη ΣΥΟΠ θα κληθούν με ηλεκτρονικό μήνυμα (email) και μήνυμα στο κινητό (sms), στα οποία θα αναγράφονται όλες οι σχετικές πληροφορίες για την πρόσκληση τους στην Υγειονομική Εξέταση και για την υπογραφή της Σύμβασης Απασχόλησης, η οποία δημοσιεύτηκε με την προκήρυξη των θέσεων στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, στις 11 Μαρτίου 2022.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που υποψήφιος/α ΣΥΟΠ προσέλθει στην Υγειονομική Εξέταση, στην οποία θα κληθεί μέσω ηλεκτρονικό μήνυμα (email) και μήνυμα στο κινητό (sms), που θα πραγματοποιηθεί πριν από την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης, χωρίς όλες τις απαιτούμενες ιατρικές εξετάσεις/βεβαιώσεις, ή κατά την Υγειονομική Εξέταση δεν κριθεί κατάλληλος/η ως ικανός/ή για υπηρεσία στην Εθνική Φρουρά, με ικανότητα πρώτης ή δεύτερης κατηγορίας (Ι/1 ή Ι/2) ή δεν προσέλθει για Υγειονομική Εξέταση, θα διαγράφεται από τον Τελικό Πίνακα και η θέση του θα προσφέρεται στον αμέσως επόμενο υποψήφιο στον Τελικό Πίνακα.

Τονίζεται, ακόμα, ότι οι υποψήφιοι που θα κριθούν κατάλληλοι Ι1 ή Ι2 κατά την Υγειονομική Εξέταση και θα προσέλθουν για υπογραφή της Σύμβασης Απασχόλησης θα πρέπει απαραίτητα να προσκομίσουν τα απαραίτητα έγγραφά, δηλαδή Δελτίο Ταυτότητας και ένα φωτοαντίγραφο, πρόσφατο (όχι πέραν των 2 μηνών) πρωτότυπο Πιστοποιητικό Λευκού Ποινικού Μητρώου, Απολυτήριο ή Ενδεικτικό Απόλυσης αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης (πρωτότυπο και πιστοποιημένο αντίγραφο), Πτυχίο ή/και Μεταπτυχιακό Τίτλο ή Δίπλωμα (πρωτότυπο και πιστοποιημένο αντίγραφο, συμπληρωμένο το έντυπο «Μισθολόγιο Κρατικών Υπαλλήλων –Ατομικά Στοιχεία Νεοδιοριζόμενου Υπαλλήλου», εξουσιοδότηση πληρωμής μισθού με τραπεζικό έμβασμα, συμπληρωμένη δήλωση για διεκδίκηση φορολογικών εκπτώσεων, φωτοαντίγραφο αποδεικτικού του αριθμού των κοινωνικών ασφαλίσεων (σε περίπτωση που κάποιος δεν έχει αριθμό κοινωνικών ασφαλίσεων, θα πρέπει να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προς το Υπουργείο Εργασίας για την απόκτηση του), πιστοποιητικό γάμου και πιστοποιητικό γέννησης παιδιών σε περίπτωση που εφαρμόζεται, Πρωτότυπο Πιστοποιητικό, σύμφωνα με το άρθρο 22(6) του περί της Πρόσληψης και Καταπολέμησης της Σεξουαλικής Κακοποίησης και Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας Νόμου (Ν.91(I)/2014), που εκδίδεται από τον Αρχηγό της Αστυνομίας, το οποίο να βεβαιώνει ότι δεν περιλαμβάνονται στο Αρχείο που τηρείται δυνάμει των προνοιών του εν λόγω άρθρου, και Ιατρική βεβαίωση ότι ο ΣΥΟΠ μπορεί να παρακολουθήσει την αρχική εκπαίδευση που θα πραγματοποιηθεί μετά την υπογραφή της Σύμβασης Απασχόλησης.

Σημειώνεται ότι αδυναμία παρακολούθησης της εν λόγω εκπαίδευσης συνιστά λόγο αποκλεισμού του/της υποψήφιου/ας ή χορήγησης σ΄ αυτόν/ήν αναβολής, με βάση τον Πίνακα νοσημάτων, παθήσεων και βλαβών της υγείας που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 31 των περί Εθνικής Φρουράς Νόμων.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με χαρτόσημα (από ταχυδρομείο) αξίας €17,5, δηλαδή ένα των €10, τρία των €2, ένα των €1 και ένα των €0.50.

Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι που έχουν κληθεί δεν ανταποκριθούν στην πρόσκληση για υπογραφή της Σύμβασης Απασχόλησης, το Υπουργείο Άμυνας θα προχωρεί στην πρόσληψη του επόμενου υποψήφιου, με βάση τη σειρά κατάταξης στον Τελικό Πίνακα.

Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι δεν έχουν λάβει ηλεκτρονικό μήνυμα (email), στο οποία αναγράφονται όλες οι σχετικές πληροφορίες για την πρόσκληση στην Υγειονομική Εξέταση και για την υπογραφή της Σύμβασης Απασχόλησης, καλούνται να επικοινωνούν στα τηλέφωνα 22807713, 22807632 ή στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο syop@mod.gov.cy.

Πηγή
ΚΥΠΕ