Ιδού ο τελικός πίνακας για πρόσληψη Συμβασιούχων Ειδικών Αστυνομικών

Δευτέρα, 11/12/2023 - 11:10
Μικρογραφία

H Αστυνομία Κύπρου γνωστοποίσε το πρωί της Δευτέρας τον Τελικό Πίνακα των υποψηφίων,  που κρίνεται ότι δύναται να προσληφθούν στην Αστυνομία με σύμβαση, ως Συμβασιούχοι Ειδικοί Αστυνομικοί. Ο εν λόγω Πίνακας, δημοσιεύτηκε σήμερα στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Στον Τελικό Πίνακα, περιλαμβάνονται τετρακόσιοι πενήντα επτά (457) υποψήφιοι που πληρούν τα κριτήρια πρόσληψης κατά σειρά κατάταξης και αναγράφεται η μοριοδότηση εκάστου υποψηφίου, για σκοπούς διαφάνειας.

Πριν την υπογραφή της σύμβασης πρόσληψης, οι επιλεγέντες υποψήφιοι θα κληθούν να προσκομίσουν τα πρωτότυπα ή πιστά αντίγραφα των εγγράφων που υπέβαλαν με την αίτησή τους, τις προβλεπόμενες ιατρικές βεβαιώσεις, καθώς και πρωτότυπο Πιστοποιητικό Λευκού Ποινικού Μητρώου, με ημερομηνία έκδοσης όχι προγενέστερη των δύο (2) μηνών. Υποψήφιος ο οποίος παραλείψει να προσκομίσει τα πιο πάνω έγγραφα ή δεν ανταποκριθεί εντός του καθορισμένου χρονικού διαστήματος, διαγράφεται από τον Τελικό Πίνακα και η απόφαση για πρόσληψή του θεωρείται άκυρη.

Όλοι οι επιλεγέντες υποψήφιοι, πριν από την υπογραφή της σύμβασης πρόσληψης, θα υποβληθούν σε έλεγχο ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών, ο οποίος θα πρέπει να έχει αρνητικό αποτέλεσμα. Ο εν λόγω έλεγχος διενεργείται από το Γενικό Χημείο του Κράτους. Υποψήφιος που θα αρνηθεί να παράσχει για έλεγχο το ενδεδειγμένο σε είδος και ποσότητα δείγμα, η απόφαση για πρόσληψή του θεωρείται άκυρη και διαγράφεται από το Τελικό Πίνακα.

Ο Τελικός Πίνακας παύει να ισχύει μετά τη παρέλευση δεκαοκτώ (18) μηνών, από την ημερομηνία καταρτισμού του.

Δείτε τον Πίνακα: