Ελεγκτική για Υπ.Δικαιοσύνης: Απαραίτητη η θέσπιση συστήματος εσωτερικού ελέγχου

Τρίτη, 19/3/2024 - 15:57
Μικρογραφία

Αδυναμίες ως προς τη συμμόρφωση με τις πρόνοιες Νόμων και Κανονισμών εντόπισε η Ελεγκτική Υπηρεσία σε ελέγχους που έκανε σε δείγμα συναλλαγών του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως. Ως εκ τούτου, εισηγείται τη θέσπιση ενός αξιόπιστου συστήματος εσωτερικού ελέγχου.

Σε έκθεση που δημοσίευσε την Τρίτη, η Ελεγκτική Υπηρεσία αναφέρει ότι διεξήγαγε έλεγχο σε δείγμα συναλλαγών εισπράξεων και πληρωμών του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως (ΥΔΔΤ) και των Τμημάτων του, για το έτος 2022.

Στα Γενικά Συμπεράσματα της έκθεσης, αναφέρει ότι από τον έλεγχο προκύπτουν αδυναμίες ως προς τη συμμόρφωση με τις πρόνοιες Νόμων και Κανονισμών, καθώς και αδυναμίες στον έλεγχο των δαπανών και μη πλήρη συμμόρφωση με τις εγκυκλίους του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας. Γι' αυτό, η ΕΥ λέει ότι «θα πρέπει να θεσπιστεί ένα αξιόπιστο σύστημα εσωτερικού ελέγχου, το οποίο θα διασφαλίζει την τήρηση των σχετικών κανονιστικών διατάξεων και διαδικασιών, καθώς και την παρακολούθηση και υλοποίηση των συστάσεων της Υπηρεσίας μας, στο πλαίσιο των αρχών της χρηστής διοίκησης».

Διοίκηση Υπουργείου

Συγκεκριμένα, αναφορικά με τη διοίκηση του Υπουργείου, αναφέρεται ότι εκκρεμεί η διευθέτηση περιπτώσεων όπου δόθηκε προκαταβολή για προγράμματα/δράσεις στο πλαίσιο του Εθνικού Μηχανισμού για τα Δικαιώματα της Γυναίκας (ΕΜΔΓ), χωρίς να υποβληθούν δικαιολογητικά για τις δαπάνες που διενεργήθηκαν ή/και αξιολόγηση των προγραμμάτων/δράσεων, με αποτέλεσμα να παραμείνει σε εκκρεμότητα, για μεγάλο χρονικό διάστημα, η εκταμίευση της δεύτερης δόσης και κατά συνέπεια η ολοκλήρωσή τους.

Η ΕΥ εισηγήθηκε όπως εξεταστεί το ενδεχόμενο λήψης νομικών μέτρων για είσπραξη των ποσών για τα οποία παρατηρείται μη συμμόρφωση από τις Οργανώσεις/άτομα και στις περιπτώσεις όπου αυτά λαμβάνουν ετήσια χορηγία από τον ΕΜΔΓ, να διερευνηθεί το ενδεχόμενο αποκοπής της προκαταβολής που δόθηκε, από την ετήσια χορηγία του επόμενου χρόνου.

Επιπλέον, αναφέρει ότι σε μία περίπτωση επιχορήγησης προγράμματος/δράσης του ΕΜΔΓ, υποβλήθηκαν και έγιναν αποδεκτά τιμολόγια που δεν έφεραν όνομα και διεύθυνση προμηθευτή και αριθμό εγγραφής προμηθευτή στο ΦΠΑ, κατά παράβαση της σχετικής εγκυκλίου του Γενικού Λογιστηρίου (ΓΛ). Ακόμα, σημειώνει ότι τα τιμολόγια που υποβάλλουν οι δικαιούχοι για την επιχορήγηση προγραμμάτων/δράσεων του ΕΜΔΓ, δεν φέρουν σε όλες τις περιπτώσεις σφραγίδα με την ημερομηνία παραλαβής, κατά παράβαση της σχετικής εγκυκλίου του ΓΛ. "Συστήσαμε τη συμμόρφωση με τις πρόνοιες της σχετικής εγκυκλίου του ΓΛ", αναφέρει η έκθεση.

Σύμφωνα με άλλο εύρημα, φαίνεται ότι λόγω του μεγάλου αριθμού κρατουμένων που έχουν υπό την επίβλεψή τους, ορισμένοι επιτηρητές κρατουμένων που αποφυλακίζονται επ’ αδεία, εργάζονται για πολύ μεγάλο αριθμό ωρών τον μήνα, γεγονός που εγκυμονεί κινδύνους μη αποτελεσματικής άσκησης των καθηκόντων τους και μείωσης της ποιότητας της εργασίας τους.

Η ΕΥ εισηγήθηκε τον καθορισμό μέγιστου αριθμού κρατουμένων που μπορεί να έχει ο κάθε επιτηρητής υπό την επίβλεψή του. 

Επίσης, κτήριο που ενοικιάζει το ΥΔΔΤ δεν διαθέτει πιστοποιητικό έγκρισης, αφού ο ιδιοκτήτης δεν υλοποίησε όλες τις εργασίες που αναφέρονται στις σημειώσεις του πιστοποιητικού μη εξουσιοδοτημένων εργασιών, ως όφειλε. Η ΕΥ επισήμανε ότι η χρήση κτηρίων που δεν διαθέτουν πιστοποιητικά έγκρισης, αποτελεί ποινικό αδίκημα τόσο για τον ιδιοκτήτη όσο και τον ενοικιαστή και ζήτησε να πληροφορηθεί κατά πόσον έχουν υλοποιηθεί, στο μεταξύ, οι συγκεκριμένες εργασίες.

Πυροσβεστική Υπηρεσία

Όσον αφορά τα ευρήματα για την Πυροσβεστική Υπηρεσία, σημειώνεται ότι δεν έχουν οριστεί αρμόδιοι λειτουργοί για κατηγορίες δαπανών, οι οποίοι θα προβαίνουν σε σειρά ελέγχων πριν την πληρωμή τιμολογίων, όπως προβλέπεται από εγκύκλιο του ΓΛ. Αντί αυτού, όλοι οι έλεγχοι διενεργούνται από τον ελέγχοντα λειτουργό, δηλαδή τον Αρχιπύραρχο, πρακτική η οποία αντιβαίνει στις βέλτιστες πρακτικές, αφού αποδυναμώνει το σύστημα εσωτερικού ελέγχου.

Ακόμα, τα πεδία της προβλεπόμενης σφραγίδας που αφορούν στην ημερομηνία σύστασης και εξουσιοδότησης πληρωμής δεν συμπληρώνονται, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να ελεγχθεί εάν η οριστικοποίηση της πληρωμής και η εξόφλησή τους εμπίπτουν εντός των καθορισμένων προθεσμιών, ούτε αναγράφεται σε αυτή ολογράφως το όνομα του αρμόδιου και ελέγχοντα λειτουργού.

Η ΕΥ αναφέρει επίσης ότι η κατάσταση με την οποία επιβεβαιώνεται η ορθή τήρηση των καθορισμένων διαδικασιών που διέπουν την χρηματοοικονομική διαχείριση κοινοποιήθηκε στην ΕΥ με μεγάλη καθυστέρηση, εκτός των προθεσμιών που καθορίζει σχετική εγκύκλιος του ΓΛ. Για τα παραπάνω, η ΕΥ συνέστησε τη συμμόρφωση με τις πρόνοιες της σχετικής εγκυκλίου του ΓΛ.

Τμήμα Φυλακών

Όπως αναφέρει στην έκθεσή της η ΕΥ, όσον αφορά το Τμήμα Φυλακών, εξακολουθούν να παρουσιάζονται διαφορές στα υπόλοιπα των ατομικών λογαριασμών κρατουμένων με το συνολικό υπόλοιπο του λογαριασμού καταθέσεων που τηρείται στο μηχανογραφημένο σύστημα του Γενικού Λογιστηρίου. «Από το 2015 μέχρι και σήμερα, τα λογιστικά λάθη στα υπόλοιπα των ατομικών λογαριασμών κρατουμένων παραμένουν απροσδιόριστα/αδιευκρίνιστα, γεγονός που θεωρούμε ανησυχητικό, λαμβάνοντας υπόψη ότι στο παρελθόν εντοπίστηκαν περιστατικά καταχρήσεων στους εν λόγω λογαριασμούς», σημειώνει, υπογραμμίζοντας ότι θεωρεί το θέμα ως υψηλού κινδύνου και κρίνει αναγκαίο όπως καταβληθούν προσπάθειες για άμεση επίλυσή του.

Επιπλέον, σημειώνει ότι εξακολουθεί να εκκρεμεί η καταχώριση συνολικού ποσού €143.132, που αφορά σε συγκεκριμένη συναλλαγή, στο Μητρώο Δεσμεύσεων, κατά παράβαση των προνοιών σχετικής εγκυκλίου του Γενικού Λογιστηρίου.

Ακόμα, αναφέρει ότι δεν έχει υποβληθεί στον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου, κατάσταση που να επιβεβαιώνει, μετά από έλεγχο της Διεύθυνσης Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου, την ορθή τήρηση των καθορισμένων διαδικασιών που διέπουν τη χρηματοοικονομική διαχείριση στο Τμήμα Φυλακών. Η ίδια κατάσταση πρέπει να αποστέλλεται και στο Διευθυντή του Τμήματος/Υπηρεσίας που το αφορά και να κοινοποιείται στον Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας.

Επίσης, σύμφωνα με την ΕΥ, στον Γενικό Λογαριασμό Προκαταβολών περιλαμβάνονται ποσά που αφορούν σε υπερπληρωμές σε δύο Δεσμοφύλακες που έχουν παραιτηθεί. Παρά τις υπενθυμητικές επιστολές στους δύο Δεσμοφύλακες για διευθέτηση της υπερπληρωμής στο μισθό τους, αυτοί δεν έχουν ανταποκριθεί.

Σημειώνει επίσης ότι έκτακτοι δεσμοφύλακες δεν έχουν επιτύχει στις εξετάσεις που προβλέπει το Σχέδιο Υπηρεσίας τους, προσθέτοντας ότι «συστήσαμε όπως κατακρατείται η προσαύξηση τους μέχρι να επιτύχουν στις υπό αναφορά εξετάσεις, όπως προβλέπεται από τους σχετικούς Κανονισμούς».

Υπενθυμίζεται ότι όσον αφορά την Αστυνομία, η ΕΥ δημοσίευσε τον Νοέμβριο 2023 Ειδική Έκθεση για τα ευρήματά της.