Προσφυγή Τράπεζας Κύπρου για πρόστιμο €277.000 από ΚΤΚ

Τρίτη, 23/11/2021 - 11:13
Μικρογραφία

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) ανακοίνωσε χθες ότι η Τράπεζα Κύπρου προσέφυγε στο Διοικητικό Δικαστήριο κατά της απόφασης της εποπτικής αρχής να της επιβάλει πρόστιμο €277.000 λόγω μη συμμόρφωσης με συγκεκριμένες πρόνοιες του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου του 200.
 
Σύμφωνα με τη δεύτερη επιφύλαξη της παραγράφου (α) του εδάφιου (6Α) του άρθρου 59 του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου 188(Ι)/ 2007, όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα, και σε συνέχεια της Ανακοίνωσης της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου («ΚΤΚ») ημερομηνίας 27 Οκτωβρίου 2021, ανακοινώνεται ότι στις 5 Νοεμβρίου 2021 η Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ καταχώρησε την Προσφυγή αρ. 1320/2021 στο Διοικητικό Δικαστήριο εναντίον της απόφασης της ΚΤΚ, αναφέρει η ΚΤΚ και προσθέτει ότι η πιο πάνω προσφυγή βρίσκεται στα αρχικά στάδια της διαδικασίας.

 
Υπενθυμίζεται ότι η επιβολή προστίμου ανακοινώθηκε στις 27 Οκτωβρίου και αφορούσε την χρονική περίοδο 2008 έως 2015. Ο έλεγχος διενεργήθηκε κατά το 2020.

Πηγή
ΚΥΠΕ