Καθαρά κέρδη €21 εκατομμυρίων ανακοίνωσε το εννιάμηνο η Ελληνική Τράπεζα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Καθαρά κέρδη €21 εκατομμυρίων, σε σύγκριση με κέρδη €40 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο, ανακοίνωσε η Ελληνική Τράπεζα το εννιάμηνο του 2021, με την κερδοφορία να επηρεάζεται κυρίως από τα χαμηλότερα επιτόκια δανεισμού και την απώλεια εσόδων λόγω της μείωσης του χαρτοφυλακίου των κυπριακών κυβερνητικών ομολόγων.
 
Η Τράπεζα, όπως ανέφερε ο Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής της, Όλιβερ Γκάτζκε επικεντρώνεται στην πραγματοποίηση της πρώτης μεγάλης πράξης πώλησης χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων (ΜΕΧ) υπό τον τίτλο «Starlight» η οποία θα ρίξει τον δείκτη ΜΕΧ έναντι των συνολικών δανείων σε μονοψήφιο ποσοστό από το 14,5% (εξαιρουμένων των δανείων που καλύπτονται από το Πρόγραμμα Προστασίας Περιουσιακών Στοιχείων) που ήταν στο τέλος Σεπτεμβρίου.
 
«Ακόμα μια προτεραιότητα για εμάς είναι να επιταχύνουμε το ταξίδι του μετασχηματισμού μας, ώστε να ξεκλειδώσουμε τις δυνατότητές μας και να επιτύχουμε βιώσιμη μακροπρόθεσμη κερδοφορία», πρόσθεσε ο κ. Γκάτζκε, προσθέτοντας ότι «παραμένουμε προσηλωμένοι στη μετεξέλιξη της τράπεζάς μας σε έναν οργανισμό φιλικό προς τον πελάτη, βελτιώνοντας την εμπειρία των πελατών μέσα από την ψηφιοποίηση των υπηρεσιών, την απλοποίηση των διαδικασιών και την ενίσχυση των προϊόντων μας».
 
Παράλληλα, η τράπεζα διατηρεί τους ισχυρούς κεφαλαιακούς δείκτες της, με την κεφαλαιακή επάρκεια να διαμορφώνεται 22,3% και τον Δείκτη Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 στο 19,99% στο τέλος Σεπτεμβρίου.
 
Το τρίτο τρίμηνο του 2021 η κερδοφορία της τράπεζας ήταν μηδέν, με τις προβλέψεις της τριμηνίας και τη φορολογία (€14,3 εκατ. και €0,2 αντίστοιχα) να απορροφούν τα κέρδη από συνήθεις εργασίες. Για όλο το εννιάμηνο οι προβλέψεις ανήλθαν σε €43,6 εκατ έναντι €49,7 εκατ. το εννιάμηνο του 2020.
 
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, τα καθαρά έσοδα από τόκους για την εννιαμηνία του 2021 ανήλθαν σε €192,8 εκατ., μειωμένα κατά 9% σε σύγκριση με €212,2 εκατ. για την εννιαμηνία του 2020.  Όπως εξηγεί η τράπεζα, η μείωση σε ετήσια βάση οφειλόταν κυρίως στα χαμηλότερα έσοδα από τις εξυπηρετούμενες χορηγήσεις (μείωση των βασικών επιτοκίων δανεισμού) και στα χαμηλότερα έσοδα από χρεόγραφα (Κυπριακά Κυβερνητικά Ομόλογα (ΚΚΟ) με ονομαστική αξία €750 εκατ. έληξαν το Δεκέμβριο 2020), η οποία καλύφθηκε εν μέρει από τις συνεχιζόμενες μειώσεις του μέσου κόστους των καταθέσεων.

Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο (ετησιοποιημένη βάση) του Ομίλου για την εννιαμηνία του 2021 ανήλθε σε 1,55% (2020: 1,88%, εννιαμηνία του 2020: 1,86%).

Το σύνολο των μη επιτοκιακών εσόδων για την εννιαμηνία του 2021 ανήλθε σε €74,2 εκατ. και αυξήθηκε κατά 3% σε σύγκριση με €71,9 εκατ. την εννιαμηνία του 2020, μια αύξηση η οποία οφειλόταν κυρίως στην αύξηση στα καθαρά έσοδα δικαιωμάτων και προμηθειών και άλλα έσοδα η οποία αντισταθμίστηκε μερικώς από τη μείωση στα καθαρά κέρδη από διάθεση και επανεκτίμηση ξένου συναλλάγματος και χρηματοοικονομικών μέσων.
 
Μικρή αύξηση παρουσίασαν τα καθαρά έσοδα δικαιωμάτων και προμηθειών για την εννιαμηνία του 2021 ανήλθαν σε €39,2 εκατ., σε σχέση με €38,6 εκατ. την εννιαμηνία του 2020, με την αύξηση να αποδίδεται κυρίως στα αυξημένα τραπεζικά δικαιώματα και προμήθειες της εννιαμηνίας του 2021 μετά την ανακοίνωση του αναθεωρημένου Καταλόγου Δικαιωμάτων και Χρεώσεων σε ισχύ από τον Φεβρουάριο του 2021, και την αύξηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών που αντιστάθμισαν τη μείωση των άλλων τραπεζικών δικαιωμάτων που επηρεάστηκαν από την πανδημία του κορωνοϊού (COVID-19).
 
Εξάλλου, τα άλλα έσοδα για την εννιαμηνία του 2021 ανήλθαν σε €29,8 εκατ., αυξημένα κατά 10% σε σύγκριση με €27,0 εκατ. την εννιαμηνία του 2020, κυρίως ως αποτέλεσμα των αυξημένων καθαρών κερδών από διάθεση αποθεμάτων ακινήτων και λοιπών εσοδών λόγω της καθαρής αποζημίωσης που εισπράχθηκε από την ασφαλιστική απαίτηση αντισταθμίζοντας μερικώς τη μείωση των καθαρών εσόδων από ασφαλιστικές εργασίες.
 
Τα συνολικά έξοδα της τράπεζας για την εννιαμηνία του 2021 ανήλθαν σε €200,2 εκατ. και σε σύγκριση με €189,6 εκατ. την εννιαμηνία του 2020 αυξήθηκαν κατά 6% κυρίως λόγω των αυξημένων εξόδων προσωπικού.
 
Τα έξοδα προσωπικού για την εννιαμηνία του 2021 ανήλθαν σε €105,5 εκατ. και αντιπροσώπευαν το 53% των συνολικών εξόδων του Ομίλου (εννιαμηνία 2020: 49%). Σε σύγκριση με €93,0 εκατ. την εννιαμηνία του 2020, τα έξοδα προσωπικού για την εννιαμηνία του 2021 σημείωσαν αύξηση ύψους 13%.
 
Οι κύριοι λόγοι ήταν οι μισθολογικές αυξήσεις που δόθηκαν από τον Όμιλο κατά τον Δεκέμβριο του 2020 και αντικατοπτρίζονταν στα αποτελέσματα από την 4η τριμηνία του 2020 και ο αντίκτυπος της απόκτησης του ελέγχου της APS Cyprus, αναφέρει η τράπεζα. Σημειώνεται πως για την εννιαμηνία που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2021, τα οικονομικά αποτελέσματα της APS Cyprus συνέβαλαν 3% στα συνολικά έξοδα του Ομίλου.
 
Συνεπώς, ο δείκτης εξόδων προς έσοδα για την εννιαμηνία του 2021 διαμορφώθηκε στο 75,0%, σε σύγκριση με 66,7% για την εννιαμηνία του 2020, ενώ την 3η τριμηνία του 2021 ο δείκτης εξόδων προς έσοδα ανήλθε στο 82,6% (2η τριμηνία 2021: 68,9%).
 
Σύμφωνα με την τράπεζα, οι καταθέσεις πελατών στις 30 Σεπτεμβρίου 2021 ανήλθαν σε €14,6 δισ. (31 Δεκεμβρίου 2020: €14,2 δισ.), σημειώνοντας αύξηση 3%, παρά τα αρνητικά καταθετικά επιτόκια που εφαρμόστηκαν τον Μάρτιο του 2020 σε λογαριασμούς επιχειρηματικών πελατών/νομικών οντοτήτων και τα μειωμένα επιτόκια καταθέσεων. Το μερίδιο της τράπεζας στις καταθέσεις διαμορφώθηκε στο τέλος Σεπτεμβρίου στο 29,2%.
 
Εξάλλου, ο Δείκτης Απαίτησης Κάλυψης Ρευστότητας (LCR) του Ομίλου στις 30 Σεπτεμβρίου 2021  ανήλθε στο 473% σε σύγκριση με 477% στις 31 Δεκεμβρίου 2020, πολύ πιο πάνω από το ελάχιστο εποπτικό όριο που είναι 100%.  Στις 30 Σεπτεμβρίου 2021 το πλεόνασμα ρευστότητας του LCR ανήλθε σε €6,1 δισ. σε σύγκριση με €5,5 δισ. στις 31 Δεκεμβρίου 2020.
 
Οι μεικτές χορηγήσεις σε πελάτες στις 30 Σεπτεμβρίου 2021 ανήλθαν σε €6.710 εκατ., σημειώνοντας μείωση 1% σε σύγκριση με €6.802 εκατ.  στις 31 Δεκεμβρίου 2020, με το χαρτοφυλάκιο των εξυπηρετούμενων χορηγήσεων να παραμένει στα ίδια επίπεδα ενώ το χαρτοφυλάκιο των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων να μειώνεται κατά 5%, σε σύγκριση με τις 31 Δεκεμβρίου 2020.
 
Τα νέα δάνεια που δόθηκαν κατά την εννιαμηνία του 2021 ανήλθαν σε €628 εκατ. σε σύγκριση με €1.041 εκατ., εννιαμηνία 2020. Το μερίδιο αγοράς χορηγήσεων της Τράπεζας στις 30 Σεπτεμβρίου 2021 ήταν 22,4%, ενώ ο δείκτης καθαρών χορηγήσεων προς καταθέσεις διαμορφώθηκε σε 41,1% στις 30 Σεπτεμβρίου 2021.
 
Οι ΜΕΧ ανήλθαν στα €1.428 εκατ. στις 30 Σεπτεμβρίου 2021 σε σύγκριση με €1.503 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2020, σημειώνοντας μείωση ύψους 5%. Σημειώνεται ότι οι ΜΕΧ εξαιρουμένου των ΜΕΧ που καλύπτονται από το ΠΠΣ ανήλθαν σε €1,0 δισ. στις 30 Σεπτεμβρίου 2021 και σε €1,1 δισ. στις 31 Δεκεμβρίου 2020).
 
Η μείωση στις ΜΕΧ προήλθε εν μέρει από μη συμβατικές διαγραφές της τάξης περίπου του €0,1 δισ. που εκτελέστηκαν κατά τη διάρκεια της 2ης τριμηνίας του 2021 , καθώς και στις εισπράξεις και εξυγιάνσεις κατά τη εννιαμηνία του 2021, αντισταθμίζοντας τις αυξήσεις των ΜΕΧ κυρίως από νέες αθετήσεις και δεδουλευμένους τόκους.
 
Τέλος, τα αποθέματα ακινήτων, τα οποία ως επί το πλείστων προέκυψαν από διακανονισμό χρεών των πελατών, ανήλθαν σε €188,7 εκατ. στις 30 Σεπτεμβρίου 2021 (31 Δεκεμβρίου 2020: €208,4 εκατ.), με τις προσθήκες στο απόθεμα το εννιάμηνο του έτους να ανέρχονται σε €12,3 εκατ. και τις πωλήσεις σε €30,1 εκατ.

Πηγή
ΚΥΠΕ
Επόμενο άρθρο

Κέρδη 21 εκατομμυρίων ευρώ κατέγραψε η Ελληνική Τράπεζα το εννιάμηνο του 2021

Στην υλοποίηση των στόχων του Ομίλου οδηγούν τα νεότερα οικονομικά αποτελέσματα
30/11/2021 - 09:33

ΣχετικέςΕιδήσεις

Πανεπιστήμιο Κύπρου: Συνεχής η ανάκαμψη της κυπριακής οικονομίας

Τι δείχνει ο Σύνθετος Προπορευόμενος Οικονομικός Δείκτης της Κύπρου
18/01/2022 - 09:36

Τα πολλαπλά κέρδη της νίκης του Παναθηναϊκού

Τρίτη σερί νίκη και βαθμολογική «άνοδος» για την ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς
06/01/2022 - 09:27

Πηγές Ελληνικής Τράπεζας: Συμβατές με το διάταγμα του ΥΠΟΙΚ οι νέες χρεώσεις

"Αχρείαστη η διατήρηση πολλών λογαριασμών χωρίς λόγο"
28/12/2021 - 12:46

SmartPlan από την Hellenic Life

Επενδυτικό Σχέδιο, το οποίο παρέχει τη δυνατότητα επένδυσης εφάπαξ ασφαλίστρο
22/12/2021 - 19:09

Με θετικό πρόσημο έκλεισαν το 9μηνο Ελληνική Τράπεζα και Τράπεζα Κύπρου (ΒΙΝΤΕΟ)

Ανακοίνωσαν αποτελέσματα και παρουσίασαν τους νέους στρατηγικούς τους στόχους
30/11/2021 - 21:00

Πρόσω ολοταχώς για πώληση κόκκινων δανείων η Ελληνική Τράπεζα (ΒΙΝΤΕΟ)

Με κέρδη 21 εκατομμυρίων ευρώ έκλεισε το πρώτο εξάμηνο της χρονιάς
24/09/2021 - 22:37

περισσότερες ειδήσεις

Κύπρος

Πλαστά SafePass: Δεν παραδέχεται ενοχή ο καρδιολόγος από τη Λάρνακα

Κατηγορείται ότι έδωσε ψεύτικα πιστοποιητικά εμβολιασμού έναντι αμοιβής

Εφαρμόζεται εν μέσω ανησυχιών και αντιδράσεων το Test to Stay στα σχολεία

Εισήγηση για μείωση καραντίνας των ανεμβολίαστων που δηλώνονται ως επαφές από σε 10 ημέρες

Συντονισμένη επιχείρηση στη Λάρνακα: Τέσσερεις συλλήψεις για κατοχή ναρκωτικών

Έρευνες σε υποστατικά στην επαρχία Λάρνακας-Ανευρέθηκε και κατασχέθηκε ποσότητα κάνναβης
Ελλάδα

Γιώργος Καραγιώργης: Τον αποχαιρετήσαν με γλέντι, όπως ακριβώς ήταν η ζωή του

Το τελευταίο αντίο στον Ε/κ γλεντζέ του Λονδίνου - Έσπασαν πιάτα πάνω από τον τάφο του

Στην «κατάψυξη» για δέκα ημέρες η Ελλάδα και χιόνια στην Αττική

Τι είναι ο αεροχείμαρρος που φέρνει πολικές θερμοκρασίες στη χώρα

106 νεκροί σε ένα 24ωρο: Πάνω από 20,000 τα νέα κρούσματα κορωνοϊού στην Ελλάδα

673 ασθενείς δίνουν μάχη με τη νόσο Covid-19 στα νοσοκομεία της χώρας
Διεθνή

Χαλαρώνει σταδιακά τους περιορισμούς και η Φινλανδία

Ωστόσο οι μολύνσεις από την Όμικρον θα κορυφωθούν μέσα στις επόμενες εβδομάδες

Θανατώνουν 2000 χάμστερ επειδή μολύνθηκαν από κορωνοϊό

"Με αυτόν τον τρόπο προστατεύεται η υγεία του πληθυσμού" είπε ο Υπ. Υγείας του Χονγκ Κονγκ

Πυρκαγιά στην «καρδιά» της Νέας Υόρκης: Ένας νεκρός, εννέα τραυματίες (BINTEO)

Eκρηξη αερίου προκάλεσε την πυρκαγιά και την κατάρρευση κτιρίου

tv news

Ο Στάθης θολωμένος από το πάθος, κάνει μια προσπάθεια να αποτρέψει την Ιουλία...

«Η Γη Της Ελιάς» Δείτε εδώ τις περιλήψεις των νέων ανατρεπτικών επεισοδίων
Alpha TV Κύπρου

Η Αργυρώ οδηγήται σε μία φρικτή ανακάλυψη... Τίποτα δεν θα είναι το ίδιο πια...

«Σασμός» Δείτε εδώ όλες τις εξελίξεις της νέας ερωτικής δραματικής σειράς του Alpha Κύπρου
Alpha TV Κύπρου

δείτε σήμερα

Τετ, 19/01/2022 - 04:30ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ