Εκτός Ελληνικής Τράπεζας 450 εργαζόμενοι

Τετάρτη, 30/11/2022 - 09:54
Μικρογραφία

Τα οικονομικά της αποτελέσματα για την εννιαμηνία που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2022 ανακοίνωσε η Ελληνική Τράπεζα. 

Ο Οργανισμός ανακοίνωσε κέρδη €76,4 εκατ. για την εννιαμηνία του 2022

 • Σταθερή Κεφαλαιακή βάση: Αναπροσαρμοσμένος Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) 18,7%[1],[2] περίπου και Αναπροσαρμοσμένος Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας 21,0%1,2 περίπου, που υπερβαίνουν σημαντικά τις ελάχιστες απαιτήσεις των εποπτικών αρχών
 • Μείωση κινδύνου στον ισολογισμό: Ο αναπροσαρμοσμένος[3] Δείκτης των MEΔ ήταν 10,2% και ο αναπροσαρμοσμένος Δείκτης ΜΕΔ εξαιρουμένων των ΜΕΧ που καλύπτονται από το Πρόγραμμα Προστασίας Περιουσιακών Στοιχείων, στο 3,8% περίπου
 • Project Starlight: Συμφωνία για την πώληση περίπου €0,7 δισ. ΜΕΔ και της APS Debt Servicer, αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι τις αρχές του 2023
 • Στρατηγικό σχέδιο 2022-2024 για τον μετασχηματισμό και την αντιμετώπιση δομημένων προκλήσεων σε εξέλιξη, το οποίο επικεντρώνεται στην ψηφιοποίηση και τον έλεγχο κόστους
 • Επιτυχής ολοκλήρωση του σχεδίου εθελούσιας πρόωρης αποχώρησης (ΣΕΠΑ) με αποχώρηση περίπου 450 υπαλλήλων.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του Ομίλου για την εννιαμηνία που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2022, ο κ. Πέτρος Αρσαλίδης, εκτελών χρέη Ανώτατου Εκτελεστικού Διευθυντή του Ομίλου, δήλωσε:

Παρά τις προκλήσεις της εποχής, η κυπριακή οικονομία ενισχύθηκε σημαντικά κατά τους πρώτους εννέα μήνες του έτους, με αύξηση 5,4% του ΑΕΠ την 3η τριμηνία του 2022 . Οι επιπτώσεις από την πανδημία COVID-19 υποχώρησαν σημαντικά, όμως η αστάθεια της αγοράς παραμένει εξαιτίας της αβεβαιότητας που δημιουργεί η συνεχιζόμενη κρίση στην Ουκρανία και τα υψηλά ποσοστά πληθωρισμού.

Για ακόμα μια φορά, η Ελληνική Τράπεζα παρουσιάζει εξαιρετικά οικονομικά αποτελέσματα. Την πρώτη εννιαμηνία του 2022, σημειώσαμε κέρδη €76,4 εκατ., αντανακλώντας κυρίως βελτιωμένες επιδόσεις εσόδων και αναστροφή ορισμένων ζημιών απομείωσης, ενώ τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν στα €205,9 εκατ..

Με ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια στο 21,42%, πολύ πιο πάνω από τις κανονιστικές απαιτήσεις, και πλεονάζουσα ρευστότητα (Δείκτης Κάλυψης Ρευστότητας 470%) παραμένουμε προσηλωμένοι και σε πολύ καλή θέση για να συνεχίσουμε να στηρίζουμε τους λιανικούς και επιχειρηματικούς πελάτες μας, κατά τη διάρκεια αυτής της δύσκολης περιόδου. Η χρηματοδότηση τομέων όπως η υγεία, η εκπαίδευση, η ενέργεια, η Τεχνολογία, η φιλοξενία, οι μεταφορές και η ναυτιλία παραμένουν υψηλή προτεραιότητα για εμάς, συμβάλλοντας στην ανταγωνιστικότητα και παραγωγικότητα της οικονομίας. Κατά τους πρώτους εννέα μήνες του 2022, παραχωρήθηκαν €0,8 δισ. σε νέα δάνεια, αυξημένα κατά 29% σε ετήσια βάση.

Το τριετές Πλάνο Μετασχηματισμού μας άρχισε να υλοποιείται με στόχο την αντιμετώπιση δομικών προκλήσεων, το ξεκλείδωμα όλων των δυνατοτήτων μας και την ανάπτυξη της στρατηγικής μας για μία βιώσιμη κερδοφορία.

Η Τράπεζά μας μετεξελίσσεται σε έναν πελατοκεντρικό οργανισμό, βελτιώνοντας την εμπειρία του πελάτη μέσα από τα εναλλακτικά κανάλια, τον εξορθολογισμό των διαδικασιών και την προσφορά απλών και ανταγωνιστικών προϊόντων. Δίνουμε έμφαση στην ψηφιοποίηση και στη διαχείριση των δαπανών ενώ ενισχύουμε το προφίλ του δανειακού μας χαρτοφυλακίου με υγιή επέκταση και έμφαση στο τρίπτυχο ESG (Περιβάλλον, Κοινωνία, Διακυβέρνηση).

Ακολούθως της επαναφοράς των μισθών συναδέλφων από τα πρώην ΣΠΙ και την ολοκλήρωση ενός γενναιόδωρου Σχέδιου Εθελούσιας Πρόωρης Αποχώρησης με επιτυχία, συνεχίζουμε το Πλάνο Μετασχηματισμού μας. Στόχος μας είναι να μειώσουμε ενεργά και βιώσιμα τον υψηλό δείκτη εξόδων προς έσοδα της Τράπεζας, διασφαλίζοντας παράλληλα την ομαλή λειτουργία και τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα ενός πιο λιτού και σύγχρονου οργανισμού.

Με αυτή την ευκαιρία θα ήθελα να ευχαριστήσω τους μετόχους για τη συνεχή στήριξη και εμπιστοσύνη που μας δείχνουν και να τους διαβεβαιώσω ότι η ομάδα της Ελληνικής Τράπεζας παραμένει προσηλωμένη στην επίτευξη των στόχων μας και την τοποθέτηση της Τράπεζας σε γερά θεμέλια. Επίσης, θέλω να εκφράσω την ειλικρινή εκτίμησή μου προς όλους τους ανθρώπους μας για την απαράμιλλή δέσμευσή και τη σκληρή τους εργασία σε αυτές τις δύσκολες στιγμές.

Άλλα βασικά στοιχεία:

 • Καθαρά έσοδα από τόκους για την εννιαμηνία του 2022 στα €205,9 εκατ.
 • Ο νέος δανεισμός που πραγματοποιήθηκε κατά την εννιαμηνία του 2022 ανήλθε σε €0,8 δισ. 
 • Δείκτης κάλυψης των προβλέψεων των ΜΕΧ στο 54% στις 30 Σεπτεμβρίου 2022
 • Ο δείκτης εξόδων προς έσοδα για την εννιαμηνία του 2022 ανήλθε στο 74% 
 • Άνετη ρευστότητα με Δείκτη Κάλυψης Ρευστότητας (LCR) στο 470%, πλεόνασμα ρευστότητας

του LCR στα €6,6 δισ., και με €5,2 δισ. τοποθετημένα στην ΕΚΤ[4], επιτρέποντας στην Τράπεζα να επωφεληθεί από την αύξηση των επιτοκίων

 • Δείκτης καθαρών χορηγήσεων προς καταθέσεις στο 40%, επιτρέποντας περαιτέρω ανάπτυξη.

[1] Με βάση τις μεταβατικές διατάξεις ΔΠΧΑ 9, συμπεριλαμβανομένων των μη ελεγμένων κερδών για την εννιαμηνία του 2022.

[2] Αναπροσαρμοσμένος λαμβάνοντας υπόψη το κόστος ΣΕΠΑ και το θετικό αντίκτυπο από τη συμφωνία Starlight (περιλαμβάνει το κέρδος από την πώληση της εταιρείας διαχείρισης χρεών, την ελάφρυνση των ΣΠΣ μετά την πώληση των ΜΕΔ και την αύξηση των ΣΠΣ από την απόκτηση των Ομολογιών Υψηλής (Senior) Εξοφλητικής προτεραιότητας και των Ομολογιών Μεσαίας (Mezzanine) εξοφλητικής προτεραιότητας).

[3] Αναπροσαρμοσμένα για χαρτοφυλάκια που κατέχονται προς πώληση.

[4] Εξαιρουμένου του δανεισμού σε ΣΠΜΑ/TLTROs ύψους €2,3 δις.