Κύπρος

ΤΕΠΑΚ: Πέτυχε στο Ανώτατο αναστολή πληρωμής €280.343 προς τον ιδιοκτήτη

ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ

Το Ανώτατο ενέκρινε πρόσφατα αίτηση του ΤΕΠΑΚ για έκδοση διατάγματος αναστολής της πληρωμής ποσού άνω των €280.000 που επιδίκασε εναντίον του πρωτόδικα δικαστήριο μέχρι την εκδίκαση της έφεσης λόγω αβεβαιότητας επιστροφής του ποσού σε περίπτωση επιτυχίας της έφεσης.

Σύμφωνα με την απόφαση του Ανωτάτου, ημερομηνίας 29 Σεπτεμβρίου, με την πρωτόδικη απόφαση οι αιτητές διατάχθηκαν όπως καταβάλουν προς τους καθ’ ων η αίτηση ποσό €280.343,70 «… ως εκκαθαρισμένο οφειλόμενο ποσό για καθυστερημένα και οφειλόμενα ενοίκια μέχρι την 23.10.19 … με νόμιμο τόκο από της ημερομηνίας έγερσης της αγωγής ήτοι την 16.01.2018 μέχρι εξοφλήσεως …», συν έξοδα.

Εν σχέσει προς τη φερεγγυότητα των καθ’ ων η αίτηση και κατ’ επέκτασιν τη ικανότητα τους σε περίπτωση επιτυχίας της έφεσης να επιστρέψουν το ποσό‌ της απόφασης προς τους αιτητές (αν αυτό καταβληθεί), αναφέρεται στην απόφαση του Ανωτάτου, «κρίνουμε πως από τα όσα τέθηκαν, έχει καταδειχθεί επαρκώς εκ πλευράς αιτητών ότι η έγνοια τους - που κάλλιστα θα μπορούσε (κατά τα συμφραζόμενα από τη μαρτυρία), να χαρακτηρισθεί και ως φόβος - πως οι καθ’ ων η αίτηση δεν θα μπορέσουν να αποδώσουν πίσω το εξ αποφάσεως ποσό στους αιτητές, είναι γνήσια και μάλιστα διαπλαστική ορατού επί τούτω κινδύνου, παρ’ όλον τον μόχθο των καθ’ ων η αίτηση να παρουσιάσουν την οικονομική τους ισχύ με αντίρροπη δυναμική».   

«Οι καθ’ ων η αίτηση, σε μια σημαντική πτυχή για την περί φερεγγυότητας διαλεκτική τους, δεν συμπεριέλαβαν στις ελεγμένες εταιρικές οικονομικές τους καταστάσεις για τα έτη που έληξαν την 31.12.17 και την 31.12.18, το συνολικό ποσό της εναντίον τους απαίτησης στην αγωγή 4318/15 (το οποίο ανέρχεται κατά τις παραγράφους Α, Γ και Ε στο Γενικώς Οπισθογραφημένο Κλητήριο Ένταλμα της αγωγής σε €1.112.999,58, συν τόκους, ως αυτοί προσδιορίζονται στις παραγράφους Β, Δ και ΣΤ)», αναφέρεται.  

Αντ’ αυτού, προστίθεται, «οι καθ’ ων η αίτηση κατέγραψαν στις οικονομικές καταστάσεις‌ πως η αξίωση στην αγωγή 4318/15 αφορά στο (καταφανώς) μικρότερο ποσό των €311.058».

Τούτο, σημειώνει το Ανώτατο, «ως εκφρασμένο γεγονός, προξενεί προβληματισμό, και σωστά είναι που τέθηκε από τους αιτητές στην αγόρευση τους ως κατάσταση που δεν μπορεί‌ να παραγνωριστεί για ό,τι κρισίμως ενδιαφέρει».

Επίσης, αναφέρεται, «τούτο τρέφει - και αντικειμενικώς - τον φόβο των αιτητών ότι σε τελευταία ανάλυση (και κατά τα συναγόμενα από το σύνολο της μαρτυρίας δίχως να είναι απαραίτητη η φραστική αναφορά στον όρο που ακολουθεί), πως τούτοι θα υποστούν‌ ανεπανόρθωτη βλάβη ή αδικία εάν δεν εκδοθεί το διάταγμα αναστολής».

Το Ανώτατο Δικαστήριο δεν υποτιμά «τις ασαφείς και θολερές τοποθετήσεις των καθ’ ων η αίτηση (στην Ένσταση) για τα περί της οικονομικής τους ευρωστίας και προπάντων για το ότι είναι εγγεγραμμένοι ιδιοκτήτες "… μεγάλου αριθμού ακινήτων στην Κύπρο …», τα οποία, ωστόσο, φέρεται να είναι (μερικά εξ αυτών τουλάχιστον) υποθηκευμένα».

Αυτό, στην απουσία μάλιστα και λεπτομερειών από τους καθ’ ων η αίτηση για το ακριβές περιεχόμενο των υποθηκών ώστε να μπορεί το Δικαστήριο εντός των εξουσιών του να συνεκτιμήσει την εμβέλεια των εν λόγω υποθηκών σε σχέση προς το επίδικο ποσό αλλά και εκείνο που αξιώνεται εναντίον των καθ’ ων η αίτηση στην αγωγή 4318/15), στερεί από το Δικαστήριο (με υπαιτιότητα των Καθ’ ων η Αίτηση), τη δυνατότητα να προβεί στις όποιες αναγκαίες αποτιμήσεις και να τις εντάξει (για ό,τι αυτό θα μπορούσε να αξίζει) στη συζητούμενη προβληματική. 

Σύμφωνα με το Ανώτατο, «από την προηγηθείσα εξέταση, εξάγεται ότι οι Καθ’ ων η Αίτηση προκειμένου να δείξουν πως θα μπορέσουν να ανταποκριθούν σε πιθανή αξίωση επιστροφής του εξ αποφάσεως ποσού, δεν έπεισαν (κατά μαρτυριακόν βάρος) πως θα έχουν επάρκεια ανάλογων οικονομικών πόρων».  

Εκφράζοντας προβληματισμό αναφέρεται στην αρχή ότι «ο διάδικος πρέπει να δρέπει ο ίδιος αμέσως τους καρπούς της επιτυχίας του ως εκ του αποτελέσματος της πρωτόδικης διαδικασίας». «Οι περιστάσεις αυτές είναι, στην προκειμένη, ο διαρρεύσας χρόνος (αν συνυπολογισθεί αθροιστικώς το όλον της δικαστικής διαδικασίας) και το ότι η Πρωτόδικη Απόφαση εκδόθηκε το 2019, παραμένοντας εισέτι ανικανοποίητη», προστίθεται.

Εντούτοις, σημειώνεται, «δεν μπορεί την ίδια στιγμή να αγνοηθεί και η ανάγκη (που και πάλιν υποδείξαμε παραπάνω), η έφεση να μην παραμείνει άνευ πρακτικού αντικείμενου, αν τελικώς οι καθ’ ων η αίτηση (Εφεσίβλητοι) αποτύχουν στην έφεση και δεν έχουν τα μέσα επιστροφής τού (αρκετά μεγάλου) εξ αποφάσεως ποσού προς τους αιτητές». 

«Το στάθμισμα - και η εξισορρόπηση των αρχών που προείπαμε - απολήγει σε κατ’ ενάσκησιν διακριτικής ευχέρειας έγκριση της αίτησης», αναφέρει το Ανώτατο.  

Σύμφωνα με το Δικαστήριο «οι Αιτητές απέδειξαν, ως είχαν το (αποδεικτικό) βάρος να πράξουν, τις προϋποθέσεις για επιτυχία της Αίτησης και πάντως, εξαιρετικές περιστάσεις, υπό την έννοια πως αν ναυαγήσει η Αίτηση, θα τους προκληθεί ανεπανόρθωτη βλάβη και αδικία, για τους λόγους που πραγματευθήκαμε».

Διέταξε αναστολή υπό τον όρο ότι οι Αιτητές θα καταθέσουν εντός τριάντα (30) ημερών από σήμερα, προς ικανοποίηση της Αρχιπρωτοκολλητού, τραπεζική εγγύηση για το ποσό της Πρωτόδικης Απόφασης (€280.343,70), πλέον νόμιμο τόκο.

«Η αναστολή θα συνεχίζεται εφόσον η εγγύηση ανανεώνεται, με έξοδα των Αιτητών, ανά εξάμηνο, αρχομένης της περιόδου αυτής από την επομένη της κατάθεσης της εγγύησης, ώστε να περιλαμβάνονται σε αυτή οι δεδουλευμένοι τόκοι της αφορώσας περιόδου», αναφέρεται.

Πηγή
ΚΥΠΕ
Επόμενο άρθρο

Ξεκινά ο διάλογος για τις φοιτητικές εστίες στην Πάφο μετά τη συμφωνία με ΤΕΠΑΚ

Συνάντηση με το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΟΔΑΠ είχε ο Δήμος Πάφου
09/10/2021 - 13:52

ΣχετικέςΕιδήσεις

Άγγιξαν σχεδόν τις 10χιλ οι εμβολιασμοί κατά της Covid-19 σήμερα στην Κύπρο

Σε ποια επαρχία έγιναν οι περισσότεροι, σύμφωνα με ενημέρωση από το Υπουργείο Υγείας
29/11/2021 - 21:09

Πρόεδρος Ανώτατου Δικαστηρίου: Πέραν των 24 χιλιάδων καθυστερημένων υποθέσεων  

Όσα ανέφερε για την εφαρμογή του e-justice και την πρόσληψη νέων Δικαστών
29/11/2021 - 18:48

Αυτά είναι τα Χριστουγεννιάτικα Χωριά που θα λειτουργήσουν φέτος στην Κύπρο

Θα προσφέρουν μεταξύ άλλων βιωματικά εργαστήρια χειροτεχνίας και δραστηριότητες στη φύση
29/11/2021 - 14:42

Καταδικάζει τα ακραία περιστατικά βίας κατά εκπαιδευτικών το ΥΠΠΑΝ

Εκφράζει τη βαθιά λύπη και ανησυχία του για την άδικη στοχοποίηση των εκπαιδευτικών
29/11/2021 - 14:13

Νέα κατηγοριοποίηση χωρών: Στο "κόκκινο" Ιταλία, Ισπανία και Πορτογαλία

Η νέα ταξινόμηση χωρών βάσει της εκτίμησης του επιδημιολογικού κινδύνου
29/11/2021 - 13:57

Αυξάνονται οι εμβολιασμοί και οι κλήσεις στα κέντρα: Τι ρωτούν οι πολίτες (VID)

Τα στοιχεία που παραθέτει ο Αν. Διευθυντής Νοσηλευτικών Υπηρεσιών για κάθε ηλικιακή ομάδα
29/11/2021 - 13:26

περισσότερες ειδήσεις

Κύπρος

Πότε αναμένεται να πέσουν τα πρώτα χιόνια στο Τρόοδος; (ΒΙΝΤΕΟ)

Ισχυροί άνεμοι, σκόνη και μεμονωμένες βροχές θα συνθέτουν το σκηνικό τα επόμενα 24ωρα

Μέτρα αντίδρασης εξετάζουν ΠΟΕΔ και οργανωμένοι γονείς μετά τις απειλές

"Δεν θα γίνουν ανεκτές απειλές σε βάρος εκπαιδευτικών και παιδιών"

Αποπνικτική και σήμερα η ατμόσφαιρα, τα στοιχεία ανά Επαρχία (ΦΩΤΟ)

Τι προειδοποιεί το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας
Ελλάδα

Έγκλημα στο Αγρίνιο: Μαχαίρωσε θανάσιμα τη μητέρα του

Η ηλικιωμένη αν και αιμόφυρτη, βρήκε τη δύναμη και κάλεσε τις Αρχές

"Έσβησαν" 104 ασθενείς από κορωνοϊό σε ένα εικοσιτετράωρο στην Ελλάδα

Στα 6677 υπολογίζονται τα νέα κρούσματα κορωνοϊού - 657 ασθενείς δίνουν μάχη με τη νόσο

Νέα γυναικοκτονία στη Θεσσαλονίκη: Δολοφόνησε τη σύζυγό του και παραδόθηκε

Πρόκειται τη 14η γυναικοκτονία που σημειώνεται στην Ελλάδα το 2021
Διεθνή

Επικεφαλής Moderna: Πολύ λιγότερο αποτελεσματικά τα εμβόλια στην «Omicron»

"Θα χρειαστούν αρκετοί μήνες για να μπορέσει να παραχθεί μαζικά ένα εμβόλιο"

Μέχρι 1.000 ευρώ πρόστιμο σε όποιον μπει σε λεωφορείο χωρίς τεστ ή "green pass"

Σφίγγει τον κλοιό των μέτρων η ιταλική κυβέρνηση

Γκουτέρες: Μην τιμωρείτε την Αφρική για τη μετάλλαξη "Omicron"

"Δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για το ανήθικα χαμηλό επίπεδο των εμβολίων"

tv news

Η ώρα της κρίσης φτάνει! Στάθης και Ιουλία μιλούν ανοιχτά σε Στέφανο και Μυρτάλη

«Η Γη Της Ελιάς» Δείτε εδώ τις περιλήψεις των νέων ανατρεπτικών επεισοδίων
Alpha TV Κύπρου

Ένα αναπάντεχο γεγονός διαταράσσει τις ισορροπίες και ανατρέπει τα πάντα…

«Σασμός» Δείτε εδώ όλες τις εξελίξεις της νέας ερωτικής δραματικής σειράς του Alpha Κύπρου
Alpha TV Κύπρου

δείτε σήμερα

Τρί, 30/11/2021 - 13:30STYLE ME UP
Τρί, 30/11/2021 - 15:15ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ
Τρί, 30/11/2021 - 17:00DEAL
Τρί, 30/11/2021 - 17:55ALPHA NEWS
Τρί, 30/11/2021 - 18:00ΤΟ ΑΥΡΙΟ ΜΑΣ ΑΝΗΚΕΙ
Τρί, 30/11/2021 - 19:00THE CHASE
Τρί, 30/11/2021 - 20:00ALPHA NEWS
Τρί, 30/11/2021 - 21:00ΣΑΣΜΟΣ
Τρί, 30/11/2021 - 22:20Η ΓΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ
Τρί, 30/11/2021 - 23:45THE BACHELOR
Τετ, 01/12/2021 - 01:454
Τετ, 01/12/2021 - 02:45ΚΑΜΠΙΝΓΚ
Τετ, 01/12/2021 - 03:45ΣΑΣΜΟΣ
Τετ, 01/12/2021 - 04:45ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ