Προσλαμβάνει 24 δικηγόρους η Νομική Υπηρεσία για θέματα αιτητών ασύλου

Τετάρτη, 16/12/2020 - 10:32
Μικρογραφία

Πρόσκληση απευθύνει η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας για υποβολή δηλώσεων ενδιαφέροντος για μίσθωση υπηρεσιών 24 δικηγόρων, για τις ανάγκες της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, σε θέματα αιτητών ασύλου και αλλοδαπών.
 
Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση, το έργο χρηματοδοτείται κατά 90% από κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Grant Agreement home/2019/amif/emas/0122).

Η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας ανακοινώνει ότι η πρόσκληση, είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Νομικής Υπηρεσίας (www.law.gov.cy), ενώ καλεί πρόσωπα τα οποία διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος το αργότερο μέχρι τις 28.12.2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.

Η περίοδος παροχής των υπηρεσιών θα ισχύει μέχρι την 17.1.2022, ως περιγράφεται στο Προσχέδιο με τίτλο «Συμφωνία Μίσθωσης Υπηρεσιών», που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Πρόσκλησης και είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Νομικής Υπηρεσίας.


Το συνολικό μηνιαίο ποσό αποζημίωσης για τις προσφερόμενες υπηρεσίες έκαστου επιλεγέντα δικηγόρου ανέρχεται στο ποσό των €2.300 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Για περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με την Πρόσκληση και τη διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος, μπορείτε να αποταθείτε στην ιστοσελίδα της Νομικής Υπηρεσίας www.law.gov.cy, πεδίο Έντυπα / Αιτήσεις.

Διαβάστε την προκήρυξη και τη συμφωνία:

Πηγή
ΚΥΠΕ