Κύπρος

Προειδοποιητική επιστολή Κομισιόν προς Κύπρο για την επεξεργασία αποβλήτων

ΚΛΙΝΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

Προειδοποιητική επιστολή με την οποία καλεί την Κύπρο να εφαρμόσει σωστά την οδηγία για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων και την οδηγία-πλαίσιο για τα απόβλητα (οδηγίες 1999/31/ΕΚ και 2008/98/ΕΚ) απέστειλε την Πέμπτη η Κομισιόν στο πλαίσιο της δέσμης αποφάσεων του Δεκεμβρίου για τις διαδικασίες επί παραβάσει κατά κρατών μελών που δεν συμμορφώνονται με το κοινοτικό δίκαιο.

Η Κύπρος καλείται επίσης με δύο αιτιολογημένες γνώμες (το στάδιο μετά την προειδοποιητική επιστολή) να μεταφέρει στο εθνικό δίκαιο του νέους κανόνες ΦΠΑ για το ηλεκτρονικό εμπόριο.

Η Κομισιόν απέστειλε επίσης προειδοποιητική επιστολή στην Κύπρο και ακόμα τέσσερις χώρες (Ελλάδα, Κροατία, Ιταλία, Ρουμανία) για το θέμα του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού, στέλνει συμπληρωματική αιτιολογημένη γνώμη στην Κύπρο (και κινεί διαδικασία επί παραβάσει κατά της Ρουμανία) σε σχέση με τους κανόνες της ΕΕ για τα επαγγελματικά προσόντα, ενώ κινεί διαδικασία επί παραβάσει στην Κύπρο και ακόμα τέσσερις χώρες (Βουλγαρία, Ελλάδα, Μάλτα, Πορτογαλία) για το θέμα της ανταλλαγής πληροφοριών ποινικού μητρώου και αποστέλλει δύο αιτιολογημένες γνώμες στην Κύπρο για την μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των νέων κανόνων ΦΠΑ για το ηλεκτρονικό εμπόριο.

Επεξεργασία αποβλήτων

Ειδικότερα, η Κομισιόν επικαλείται τα αποτελέσματα μελέτης για το θέμα των αποβλήτων από την οποία προέκυψαν ελλείψεις σε τρεις από τις πέντε επαρχίες της Κύπρου.

«Το 21% της συνολικής ποσότητας αποβλήτων που παράγονται στην Κύπρο απορρίπτεται σε χώρους υγειονομικής ταφής χωρίς προεπεξεργασία, ιδίως στην επαρχία της Πάφου, όπου δεν πραγματοποιείται καμία προεπεξεργασία στα απόβλητα που αποστέλλονται στον χώρο υγειονομικής ταφής. Επιπλέον, η Κύπρος δεν έχει δημιουργήσει ολοκληρωμένο και επαρκές δίκτυο εγκαταστάσεων διαχείρισης αποβλήτων για μεικτά αστικά απόβλητα» αναφέρει η ανακοίνωση της Κομισιόν.

Η οδηγία για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων θεσπίζει πρότυπα για τους χώρους υγειονομικής ταφής με σκοπό την αποφυγή των δυσμενών επιπτώσεων στην υγεία του ανθρώπου, στο νερό, στο έδαφος και στον αέρα, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Η εν λόγω οδηγία καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι σε χώρους υγειονομικής ταφής πραγματοποιείται διάθεση μόνο αποβλήτων που έχουν υποστεί επεξεργασία, προστίθεται.

Υπέρ της υποχρέωσης των κρατών μελών να επεξεργάζονται τα απόβλητα πριν την υγειονομική ταφή τάχθηκε το 2014 με απόφασή του το Δικαστήριο της ΕΕ (ΔΕΕ), απόφαση που είχε ως αποτέλεσμα τη μελέτη της Κομισιόν το 2015 που ανέλυσε την κατάσταση σε όλα τα κράτη μέλη, περιλαμβανομένης της Κύπρου.

Η Κύπρος έχει τώρα δύο μήνες να απαντήσει ή να διορθώσει τις ελλείψεις. Σε περίπτωση μη ικανοποιητικής απάντησης, η Κομισιόν μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη. Σε περίπτωση που μια χώρα δεν συμμορφωθεί ούτε σε αυτό το σημείο, το τελικό στάδιο είναι η προσφυγή της Κομισιόν στο ΔΕΕ με στόχο την επιβολή προστίμου.

Θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός

Η Κομισιόν καλεί επίσης την Κύπρο, την Ελλάδα, την Κροατία, την Ιταλία και τη Ρουμανία να διασφαλίσουν την ορθή εφαρμογή της οδηγίας 2014/89/ΕΕ περί θεσπίσεως πλαισίου για τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό.

Η οδηγία καθορίζει κοινή προσέγγιση για τα κράτη μέλη της ΕΕ όσον αφορά τον σχεδιασμό των θαλάσσιων περιοχών τους, δηλαδή την οργάνωση των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στις θαλάσσιες περιοχές κατά τέτοιον τρόπο ώστε να επιτυγχάνονται διάφοροι οικολογικοί, οικονομικοί και κοινωνικοί στόχοι όπως η ανάπτυξη βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας, η βιώσιμη χρήση των θαλάσσιων πόρων και η διατήρηση υγιών θαλάσσιων οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας.

Η οδηγία απαιτεί από τα παράκτια κράτη μέλη να καταρτίσουν θαλάσσια χωροταξικά σχέδια το αργότερο έως τις 31 Μαρτίου 2021 και να υποβάλουν αντίγραφα των σχεδίων στην Επιτροπή και στα άλλα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη εντός τριών μηνών από τη δημοσίευσή τους.

Η Κομισιόν σημειώνει στην ανακοίνωση πως η Κύπρος, η Ελλάδα, η Κροατία, η Ιταλία, και η Ρουμανία δεν έχουν καταρτίσει τα θαλάσσια χωροταξικά τους σχέδια, και πως δεν έχει λάβει ενδείξεις ρεαλιστικού χρονοδιαγράμματος και διαδικασίας που θα οδηγούσε στην έγκριση των θαλάσσιων χωροταξικών σχεδίων πριν από το τέλος του 2021.

Επαγγελματικά προσόντα

Η Κομισιόν αποστέλλει ακόμα συμπληρωματική αιτιολογημένη γνώμη στην Κύπρο λόγω παραβίασης των ενωσιακών κανόνων σχετικά με τα επαγγελματικά προσόντα (οδηγία 2005/36/ΕΚ). Επόμενο στάδιο στην περίπτωση της Κύπρου είναι η παραπομπή της χώρας στο ΔΕΕ.

Οι εν λόγω κανόνες διευκολύνουν την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων όσων σκοπεύουν να εγκατασταθούν ή να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε άλλα κράτη μέλη.

Η Κομισιόν απευθύνεται στην Κύπρο λόγω της μη συμμόρφωσης ορισμένων εθνικών διατάξεων της νομοθεσίας της με την οδηγία 2005/36/ΕΚ και το άρθρο 49 της ΣΛΕΕ, όσον αφορά τους εθνικούς κανόνες για τα επαγγέλματα των μηχανικών, και ιδίως των αρχιτεκτόνων.

Ανταλλαγή πληροφοριών ποινικού μητρώου

Η Κύπρος είναι επίσης μια από τις χώρες κατά της οποίας η Κομισιόν κινεί διαδικασία επί παραβάσει (μαζί με τη Βουλγαρία, την Ελλάδα, τη Μάλτα και την Πορτογαλία) λόγω της εσφαλμένης εφαρμογής της απόφασης-πλαισίου 2009/315/ΔΕΥ σχετικά με την ανταλλαγή πληροφοριών ποινικού μητρώου και της απόφασης 2009/316/ΔΕΥ του Συμβουλίου για τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου (ECRIS).

Το σύστημα, που καθιερώθηκε τον Απρίλιο του 2012, επιτρέπει την ηλεκτρονική ανταλλαγή πληροφοριών ποινικού μητρώου μεταξύ των αρχών σε ολόκληρη την ΕΕ με ομοιόμορφο, γρήγορο και συμβατό τρόπο και παρέχει στους δικαστές, στους εισαγγελείς και σε άλλες αρμόδιες αρχές εύκολη πρόσβαση σε πλήρεις πληροφορίες σχετικά με το ποινικό ιστορικό των υπό κρίση προσώπων, συμπεριλαμβανομένων των χωρών της ΕΕ στις οποίες το εν λόγω πρόσωπο έχει καταδικαστεί στο παρελθόν.

Η Επιτροπή εντόπισε προβλήματα στις πέντε χώρες όσον αφορά την ηλεκτρονική διασύνδεση και την αποτελεσματική ανταλλαγή πληροφοριών ποινικού μητρώου μέσω του ECRIS, καθώς και την κοινοποίηση όλων των νέων καταδικαστικών αποφάσεων και ενημερώσεων σχετικά με τις καταδίκες στο κράτος μέλος ή στα κράτη μέλη ιθαγένειας του δράστη.

Νέοι κανόνες ΦΠΑ για ηλεκτρονικό εμπόριο

Η Κομισιόν τέλος απέστειλε δύο δύο αιτιολογημένες γνώμες στην Κύπρο λόγω μη κοινοποίησης μέτρων για τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο της οδηγίας (ΕΕ) 2017/2455 και της οδηγίας (ΕΕ) 2019/1995 (οδηγίες για τον ΦΠΑ στο ηλεκτρονικό εμπόριο).

Οι νέοι κανόνες αποσκοπούν στην απλούστευση του ΦΠΑ για τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές που συμμετέχουν σε διασυνοριακές διαδικτυακές πωλήσεις εντός της ΕΕ, και στη δημιουργία πιο δίκαιου περιβάλλοντος για τους ενωσιακούς πωλητές, με την κατάργηση της απαλλαγής από τον ΦΠΑ για τις εισαγωγές μικρής αξίας από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα κράτη μέλη όφειλαν να θεσπίσουν και να δημοσιεύσουν τις αναγκαίες εθνικές διατάξεις έως τις 30 Ιουνίου 2021.

Το επόμενο στάδιο της διαδικασίας για την Κύπρο εάν δεν λάβει μέτρα είναι η παραπομπή στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επόμενο άρθρο

ΒΙΝΤΕΟ: Επί ποδός το Προεδρικό για μια... χαλασμένη λάμπα, πριν την άφιξη Πάπα

Το απρόοπτο γεγονός που σήμανε συναγερμό λίγα λεπτά προτού φτάσει ο Ποντίφικας
02/12/2021 - 18:19

ΣχετικέςΕιδήσεις

Υπουργός Υγείας: Ο στόχος του Test to Stay φαίνεται να επιτεύχθηκε

Ξεκινά άμεσα η διαβούλευση για επέκταση του μέτρου σε Πυροσβεστική, Αστυνομία, νοσοκομεία
27/01/2022 - 15:35

Κάνουν δεύτερες σκέψεις οι ειδικοί: Πρόσω ολοταχώς για χαλαρώσεις μέτρων

Συμφώνησαν ομόφωνα ότι το θέμα θα εξεταστεί στην επόμενη συνάντηση της ΣΕΕ
27/01/2022 - 15:18

Απαντά στις "φωνές" ο ΟΑΥ: 16 τα εκκρεμούντα αιτήματα για ένταξη νέων φαρμάκων

Πώς σχολιάζει τα περί ύπαρξης οικονομικών λόγων πίσω από την καθυστέρηση στην αξιολόγηση
27/01/2022 - 14:14

Χατζηπαντέλας: Ναι θα εξετάσουμε χαλαρώσεις για ανεμβολίαστους (ΒΙΝΤΕΟ)

Η μεγάλη εικόνα δείχνει ότι δουλεύει το test-to-stay, λέει ο Υπουργός Υγείας
27/01/2022 - 13:00

Νέο τεστ κορωνοϊού στο Υπουργείο Υγείας: Φύσα στην σακούλα (ΒΙΝΤΕΟ)

Αποκαλυπτικός στον Alpha ο Μιχάλης Χατζηπαντέλας
27/01/2022 - 12:04

Παραμένουν εκτός ΓεΣΥ 600 σκευάσματα: Άμεσες λύσεις ζητά η ΟΣΑΚ (ΒΙΝΤΕΟ)

Οικονομικοί λόγοι και ζητήματα διαχείρισης φαίνεται να βρίσκονται πίσω από το πρόβλημα
27/01/2022 - 09:55

περισσότερες ειδήσεις

Κύπρος

Θα μετρούν πλέον ιστορικό: Αλλάξει το "παζάρι" μεταχειρισμένων οχημάτων (ΒΙΝΤΕΟ)

Τέλος στην αβεβαιότητα των αγοραστών και στα ..."πειραγμένα" χιλιόμετρα

Άρχισε η ταυτοποίηση προσώπων από το πολυσέλιδο email του Γκιώνη (ΒΙΝΤΕΟ)

Δεν αποκλείεται να κληθεί στην Κύπρο για περαιτέρω διευκρινίσεις ο ακτιβιστής

Στο νοσοκομείο μοτοσικλετιστής μετά από τροχαίο στη Λακατάμια

Τις συνθήκες της σύγκρουσης με όχημα διερευνούν μέλη της Τροχαίας
Ελλάδα

Υπόθεση ομαδικού βιασμού: Νέα μαρτυρία αντικρούει τα όσα κατέθεσε η 24χρονη

Παραδίνουν αύριο το φάκελο με τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων

"Η απαγόρευση ήρθε πολύ αργά", απαντά για το χάος η Αττική Οδός

Ρίχνει την ευθύνη σε τροχαία και Πολιτική Προστασία η εταιρεία

ΣΕΑ Τουρκίας: Η Ελλάδα παραβιάζει το διεθνές δίκαιο εξοπλίζοντας τα νησιά

Συνεδρίασε για πέντε ώρες υπό την προεδρία του Προέδρου της χώρας

tv news

Η Αθηνά αποκαλύπτει στον Ιάκωβο ότι ο Δημήτρης δεν είναι γιος της...

«Η Γη Της Ελιάς» Δείτε εδώ τις περιλήψεις των νέων ανατρεπτικών επεισοδίων
Alpha TV Κύπρου

Μια απόφαση για τον Αστέρη ανατρέπει τα πάντα! Μαθιός σε θανάσιμο κίνδυνο...

«Σασμός» Δείτε εδώ όλες τις εξελίξεις της νέας ερωτικής δραματικής σειράς του Alpha Κύπρου
Alpha TV Κύπρου

δείτε σήμερα

Παρ, 28/01/2022 - 02:00THE CHASE
Παρ, 28/01/2022 - 03:00WORLD PARTY
Παρ, 28/01/2022 - 03:45ΣΑΣΜΟΣ
Παρ, 28/01/2022 - 04:45ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ