Κύπρος

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζεις για το SafePass και τα προσωπικά σου δεδομένα

ΕΛΕΓΧΟΙ

Με αφορμή ερωτήματα που δέχεται το Γραφείο Επίτροπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σχετικά με την εφαρμογή και επιτήρηση των μέτρων του περί Λοιμοκαθάρσεως Νόμου, για τον COVID-19, ετοιμάστηκαν σχετικές ερωτήσεις και απαντήσεις στις οποίες μπορεί να προστρέξει το κοινό.

1. Δικαιούται ο εργοδότης να μου ζητήσει πρωτότυπο ή αντίγραφο πιστοποιητικού που κατέχω για rapid test ή pcr ή για νόσηση με covid 19 ή για εμβολιασμό;

Όχι. Έχω μόνο υποχρέωση να τον ενημερώσω ότι, υποβλήθηκα σε τεστ και για το αποτέλεσμά του, προκειμένου να καταρτίσει το εβδομαδιαίο πρόγραμμα που οφείλει να τηρεί, με βάση τα σχετικά Διατάγματα.

Επίσης, αν επιθυμώ να εξαιρεθώ από το να υποβάλλομαι σε τεστ, με βάση το εβδομαδιαίο πρόγραμμα, οφείλω να τον ενημερώσω ότι, κατέχω πιστοποιητικό ιατρικής βεβαίωσης νόσησης με covid 19 τους τελευταίους 6 μήνες ή πιστοποιητικό εμβολιασμού.

2. Ποιος είναι αρμόδιος να ελέγξει το πιστοποιητικό που κατέχω, στον εργασιακό χώρο;

Σε εργασιακούς χώρους, μπορεί να ελέγχει δειγματοληπτικά, το πιστοποιητικό που κατέχω:
(α) Ο Λειτουργός Ασφάλειας της επιχείρησης, για τους σκοπούς του περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμου του 1996, Νόμος 89(Ι)/1996, όπως τροποποιήθηκε.
(β) Επιθεωρητές του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας, με βάση τη νομοθεσία του Τμήματος.
(γ) Λειτουργοί που εξουσιοδοτούνται με βάση το Διάταγμα ημερομηνίας 08/05/2021.
(δ) Λειτουργοί που έχουν τέτοια εξουσία δυνάμει ειδικής νομοθεσίας.
(ε) Αστυνομικοί.

3. Ο εργοδότης μου μπορεί να με αναγκάσει να εμβολιαστώ ή να τον ενημερώσω ότι, έχω εμβολιαστεί;

Όχι. Ωστόσο, αν επιθυμώ να εξαιρεθώ από την υποχρέωση να υποβάλλομαι σε τεστ, με βάση το εβδομαδιαίο πρόγραμμα, οφείλω να τον ενημερώσω ότι, κατέχω πιστοποιητικό εμβολιασμού.

4. Όταν πάω σε καφέ, εστιατόριο ή ξενοδοχείο, έχω υποχρέωση να επιδεικνύω το πιστοποιητικό που κατέχω στον υπεύθυνο του χώρου;

Όχι. Ο υπεύθυνος του χώρου μπορεί μόνο να με ρωτήσει αν κατέχω κάποιο πιστοποιητικό και το είδος του. Ωστόσο, αν υποβληθώ σε δειγματοληπτικό έλεγχο από εξουσιοδοτημένο Λειτουργό ή Αστυνομικό, τότε έχω υποχρέωση να το επιδείξω.

5. Ποιος έχει εξουσία να ελέγχει το πιστοποιητικό που κατέχω, σε χώρους εστίασης, εμπορικά κέντρα, καταστήματα λιανικού εμπορίου πέραν των 500 τ.μ., τουριστικά καταλύματα, γήπεδα, καφέ κ.λ.π;

Δειγματοληπτικούς ελέγχους στους χώρους αυτούς μπορούν να διενεργούν Λειτουργοί που εξουσιοδοτούνται με βάση το Διάταγμα ημερομηνίας 08/05/2021, ανάλογα με τον τομέα δραστηριότητάς τους, καθώς και Αστυνομικοί.

6. Πως μπορώ να είμαι βέβαιος ότι, το πρόσωπο που διενεργεί δειγματοληπτικό έλεγχο είναι εξουσιοδοτημένος Λειτουργός ή Αστυνομικός;

Μπορώ να ζητήσω να μου επιδείξει την αστυνομική ή υπηρεσιακή του ταυτότητα.

7. Η επίδειξη του πιστοποιητικού που κατέχω συνιστά επεξεργασία προσωπικών δεδομένων;

Όχι. Η απλή επίδειξη του πιστοποιητικού σε εξουσιοδοτημένο λειτουργό ή Αστυνομικό στα πλαίσια ελέγχου, η οποία ΔΕΝ προϋποθέτει την καταγραφή ή καταχώρηση οποιασδήποτε πληροφορίας σε ηλεκτρονικό ή έντυπο σύστημα αρχειοθέτησης, ΔΕΝ συνιστά επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.

8. Πότε επιτρέπεται η καταγραφή στοιχείων που αναγράφονται σε πιστοποιητικό που κατέχω;

Μόνο κατά την έκδοση εξώδικου προστίμου.

9. Η επίδειξη του πιστοποιητικού σε εξουσιοδοτημένο Λειτουργό ή Αστυνομικό παραβιάζει το ιατρικό απόρρητο;

Όχι. Το ιατρικό απόρρητο παραβιάζεται όταν ιατρός αποκαλύπτει δεδομένα υγείας ασθενούς του, σε μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Οι περιπτώσεις ελέγχου, όπου εγώ έχω υποχρέωση να επιδείξω το πιστοποιητικό που κατέχω, για σκοπούς συμμόρφωσης με τα οικεία Διατάγματα ή τις σχετικές νομοθεσίες, δεν συνιστούν παράβαση του ιατρικού μου απορρήτου.

10. Ποιος ο ρόλος του Γραφείου της Επιτρόπου, σε σχέση με τη συνταγματικότητα των Διαταγμάτων;

Η εξέταση της συνταγματικότητας των Διαταγμάτων δεν αφορά στο Γραφείο της Επιτρόπου. Οι αρμοδιότητες του Γραφείου περιορίζονται στο να διασφαλιστεί ότι, η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που συνεπάγεται ένα Διάταγμα, είναι ανάλογη του επιδιωκόμενου σκοπού και σύμφωνη με τη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

11. Έχουν εφαρμόσει άλλες χώρες μέτρα άρσης περιορισμού της διακίνησης, στη βάση κατοχής και επίδειξης πιστοποιητικών;

Ναι. Παρόμοια μέτρα έχουν εφαρμοστεί σε χώρες όπως η Δανία, το Ισραήλ και η Εσθονία και αντίστοιχα μέτρα προτίθεται να λάβει το Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες χώρες.

12. Η ανακοίνωση ότι, αποβιώσας είχε εμβολιαστεί, παραβιάζει τη νομοθεσία των προσωπικών δεδομένων;

Όχι. Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων αφορά μόνο σε φυσικά πρόσωπα εν ζωή. Πληροφορίες που αφορούν σε αποβιώσαντες, δεν αποτελούν προσωπικά δεδομένα.

13. Σε σχολεία, ποιος είναι αρμόδιος να ελέγχει αν οι μαθητές κατέχουν πιστοποιητικό rapid test ή pcr;

Σύμφωνα με τις σχετικές Οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας ημερ. 07/05/2021, οι οποίες έτυχαν διαβούλευση με το Γραφείο της Επιτρόπου, ο έλεγχος γίνεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ασφάλειας και Υγείας του σχολείου και εξουσιοδοτημένους από τον Διευθυντή εκπαιδευτικούς. Τα πιστοποιητικά δεν συλλέγονται και δεν φωτοτυπούνται.

14. Σε σχολεία, ποιος είναι αρμόδιος να ελέγχει αν οι εκπαιδευτικοί κατέχουν πιστοποιητικό rapid test ή pcr;

Η Διεύθυνση της σχολικής μονάδας.

15. Τί είναι το Digital Green Certificate;

Σύντομα θα υιοθετηθεί Κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα θεσπίζει την έκδοση του Digital Green Certificate. Τα Certificates αυτά θα διευκολύνουν την διακίνηση των πολιτών της Ένωσης που ταξιδεύουν από ένα Κράτος Μέλος σε άλλο. Αν κατέχω πιστοποιητικό για rapid test ή pcr ή για νόσηση με covid 19 ή για εμβολιασμό, θα μπορώ να κατεβάσω σε συσκευή μου ή να τυπώσω το Digital Green Certificate, σε μορφή QR Code. Στα σημεία εισόδου/ εξόδου λιμανιών και αεροδρομίων, θα υπάρχουν συσκευές που θα διαβάζουν το QR Code και θα επιβεβαιώνουν την γνησιότητά του, προκειμένου να μπορώ να ταξιδέψω.

16. Αν δεν κατέχω Digital Green Certificate, θα μπορώ να ταξιδέψω;

Ναι. Ωστόσο, θα πρέπει να ελέγξω τα πιστοποιητικά που η χώρα προορισμού απαιτεί να κατέχω.

17. Θα μπορώ να χρησιμοποιήσω το Digital Green Certificate στην χώρα προορισμού;

Όχι, εκτός αν το προβλέπει η εθνική νομοθεσία της χώρας προορισμού.

18. Το Γραφείο της Επιτρόπου έχει εμπλοκή στην θέσπιση αυτού του Κανονισμού;

Ναι. Η Επίτροπος, ως Μέλος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας (ΕΣΠΔ), συμμετείχε στην έκδοση Κοινής Γνώμης του ΕΣΠΔ και του Ευρωπαίου Επόπτη, προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για την Πρόταση Κανονισμού για το Digital Green Certificate.

Επίσης, αν το αρμόδιο Υπουργείο προτίθεται να θεσπίσει νομοθεσία που θα άρει εσωτερικούς περιορισμούς διακίνησης με την χρήση του Digital Green Certificate, θα πρέπει να διενεργηθεί εκτίμηση αντίκτυπου και να υποβληθεί στο Γραφείο της για προηγούμενη διαβούλευση.

Επόμενο άρθρο

Έκθεση γεγονότων ζήτησε ο Αρχηγός για την αστυνομικό που "μπούκαρε" σε σχολείο

Φόρεσε την στολή ενώ βρισκόταν σε άδεια και διαμαρτυρόταν για το rapid test του γιου της
14/05/2021 - 15:03

ΣχετικέςΕιδήσεις

Στο μικροσκόπιο της Λοϊζίδου τα "μπισκοτάκια" των κυπριακών ιστοσελίδων (ΒΙΝΤΕΟ)

Τι είναι τα Cookies, πως αποθηκεύονται στη συσκευή σου και ποια τα δικαιώματα σου
07/06/2021 - 12:16

Ξεκαθαρίζει για την διαρροή δεδομένων στο Facebook το ΥΠΠΑΝ

Δεν συνδέονται με προσωπικά δεδομένα που διατηρεί το ίδιο το Υπουργείο
01/06/2021 - 11:34

884 παράπονα σε τρία χρόνια για παραβίαση προσωπικών δεδομένων

Τα 308 αφορούσαν σε ανεπιθύμητα διαφημιστικά μηνύματα
25/05/2021 - 16:32

Δεν έχουν προσωπικά δεδομένα οι νεκροί, άλλος ο λόγος του Υπουργείου (ΒΙΝΤΕΟ)

Πως σχολιάζει η Επίτροπος Λοϊζίδου τη μη αναφορά σε εμβολιασμούς και υποκείμενα νοσήματα
17/05/2021 - 11:49

Επίτροπος Λοϊζίδου: Στο δικαστήριο θα κριθεί η συνταγματικότητα του Coronapass

Τι λέει για την αναλογικότητα των μέτρων και την ηλεκτρονική εφαρμογή του κορωνο-πάσου
07/05/2021 - 13:02

Παραβιάζονται τα προσωπικά δεδομένα πολιτών από το coronapass;

Αναμένει λεπτομέρειες από τα αρμόδια Υπουργεία η Επίτροπος Λοϊζίδου
06/05/2021 - 16:06

περισσότερες ειδήσεις

Κύπρος

ΦΩΤΟ: ΜΜΑΔίτες καταδύθηκαν και απομάκρυναν σκουπίδια από το βυθό

Εικόνες από την τριήμερη περιβαλλοντική δράση στην περιοχή Κάππαρης

Ανοικτή για όλες τις ηλικίες από την Παρασκευή η Πύλη Εμβολιασμού

Πόσοι ολοκλήρωσαν το εμβολιαστικό του σχήμα και ποια η έκκληση του Υπουργείου

Πληροφοριοδότης οδήγησε συνεργείο της ΔΕΑ στον εντοπισμό οστών (ΒΙΝΤΕΟ)

Πως η πανδημία επηρέασε το έργο της Επιτροπής και πόσες ταυτοποιήσεις έγιναν σε 6 μήνες
Ελλάδα

Ακυρώθηκε το Συνέδριο Γονιμότητας: Το σεξιστικό σποτ και οι αντιδράσεις (ΒΙΝΤΕΟ)

Η ανακοίνωση των διοργανωτών, το σχόλιο για το σποτ και οι εξηγήσεις τους

"Πτώση" κρουσμάτων στην Ελλάδα, ανακοινώθηκαν ακόμη 17 θάνατοι

358 ασθενείς νοσηλεύονται σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας

Σεισμός "ταρακούνησε" τις Σέρρες

Δεν αναφέρθηκαν ζημιές μέχρι στιγμής
Διεθνή

Υπεγράφη ο κανονισμός για το ευρωπαϊκό ψηφιακό πιστοποιητικό

"Είναι ένα σύμβολο αυτού που αντιπροσωπεύει η Ευρώπη"

ΦΩΤΟ: Χιλιάδες πολίτες στο Τελ-Αβίβ γιόρτασαν την αποχώρηση του Νετανιάχου  

Το ισραηλινό κοινοβούλιο έδωσε ψήφο εμπιστοσύνης στη νέα Κυβέρνηση

ΦΩΤΟ: Συνάντηση Μπάιντεν - Ελισάβετ για τσάι στο κάστρο του Ουίνδσορ

Ο Αμερικανός Πρόεδρος επιθεώρησε τιμητικό άγημα και παρακολούθησε στρατιωτική παρέλαση

tv news

Η Ολυμπία το σκάει από το σπίτι και τα πράγματα εξελίσσονται πολύ άσχημα...

«8 Λέξεις» Δείτε στα νέα συγκλονιστικά νέα επεισόδια του 2ου Κύκλου αυτή την εβδομάδα!
Alpha TV Κύπρου

Η Τζένη ηχογραφεί τον Παύλο να ομολογεί για την δολοφονία του Σταυριανού...

Δείτε εδώ όλες τις συγκλονιστικές εξελίξεις της σειράς του Alpha Κύπρου «Αγγελική»
Alpha TV Κύπρου

δείτε σήμερα

Δευ, 14/06/2021 - 15:30ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ
Δευ, 14/06/2021 - 17:30DEAL
Δευ, 14/06/2021 - 18:00ALPHA NEWS
Δευ, 14/06/2021 - 18:10DEAL
Δευ, 14/06/2021 - 18:20ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Δευ, 14/06/2021 - 19:10THE CHASE
Δευ, 14/06/2021 - 20:20ALPHA NEWS
Δευ, 14/06/2021 - 21:20ΚΑΜΠΙΝΓΚ
Δευ, 14/06/2021 - 22:208 ΛΕΞΕΙΣ
Δευ, 14/06/2021 - 23:00LINE OF DUTY (TV SERIES)
Τρί, 15/06/2021 - 00:00ΜΕΣΑΝΥΧΤΑ
Τρί, 15/06/2021 - 01:30ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Τρί, 15/06/2021 - 02:158 ΛΕΞΕΙΣ
Τρί, 15/06/2021 - 03:00ΣΕ ΕΙΔΑ
Τρί, 15/06/2021 - 03:45ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ
Τρί, 15/06/2021 - 05:15POP UP