Κύπρος

€200 για αγορά ποδηλάτου: Πότε αρχίζουν οι αιτήσεις και ποιοι οι δικαιούχοι

ΠΟΔΗΛΑΤΑ

Την 1η Νοεμβρίου θα τεθεί σε λειτουργία η ηλεκτρονική πλατφόρμα μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση για να διεκδικήσουν μια ευκαιρία επιδότησης για αγορά νέου μη ηλεκτρικού ποδηλάτου και ποδηλάτου για ΑμεΑ. 

Σημειώνεται ότι η εν λόγω δράση, η οποία περιλαμβάνεται στο Γενικό Σχέδιο Δράσεων Προώθησης Ποδηλάτου και έτυχε έγκρισης από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 15/10/2021, έχει συνολικό προϋπολογισμό 570.000 Ευρώ και διάρκεια υλοποίησης 3 χρόνων.

3

Το μέγιστο ποσό επιδότησης μη ηλεκτρικού ποδηλάτου θα ανέρχεται στα 200 Ευρώ (συμπερ. ΦΠΑ) ή στην πραγματική τιμή αγοράς του ποδηλάτου όποιο από τα δύο είναι το μικρότερο, ενώ για αγορά ποδηλάτου ΑμεΑ το μέγιστο ποσό επιδότησης θα ανέρχεται στα 800 Ευρώ (συμπερ. ΦΠΑ) ή στην πραγματική τιμή αγοράς του ποδηλάτου και πάλι όποιο από τα δύο ποσά είναι το μικρότερο. Απαραίτητη προϋπόθεση για εξασφάλιση του δικαιώματος επιδότησης είναι το συνολικό κόστος αγοράς ποδηλάτου να μην να ξεπερνά τα 1000 Ευρώ (συμπ. ΦΠΑ) για τα ποδήλατα πόλης, δρόμου και ορεινής ενώ για τα ποδήλατα ΑμεΑ δεν πρέπει να ξεπερνά τις 4.000 Ευρώ (συμπ. ΦΠΑ).

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι..

Δικαιούχοι επιδότησης είναι Κύπριοι, Ευρωπαίοι και πολίτες τρίτων χωρών οι οποίοι διαμένουν μόνιμα στις περιοχές που ελέγχει η Κυπριακή Δημοκρατία και είναι 18 ετών και άνω.

Επιλέξιμα Ποδήλατα είναι τα ποδήλατα πόλης (city bikes) τα ποδήλατα δρόμου (road bikes), ποδήλατα ορεινής (mountain bikes) και τα ποδήλατα για ΑμεΑ. Όλα τα ποδήλατα θα πρέπει να πληρούν τις ελάχιστες προδιαγραφές που αναφέρονται στο Άρθρο 5 του Περί Ρύθμισης της Διακίνησης Ποδηλάτων Νόμο του 2018 (19(ι)/2018).

Υπενθυμίζεται ότι από το Σχέδιο εξαιρούνται τα ηλεκτρικά ποδήλατα για τα οποία θα δοθεί επιδότηση από άλλο μελλοντικό Σχέδιο.

Βήμα - βήμα η διαδικασία για υποβολή αίτησης

Για σκοπούς προετοιμασίας, οι ενδιαφερόμενοι αιτητές ενημερώνονται ότι κατά τη φάση υποβολής της αίτησης θα ζητούνται τα πιο κάτω στοιχεία:

1) Στοιχεία αιτητή/αιτήτριας: Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση και Ταχυδρομικώς Κώδικας, Τηλέφωνα Επικοινωνίας, Ηλεκτρονική Διεύθυνση, Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας (σε περίπτωση ΑμεΑ θα δηλώνεται ο αριθμός ταυτότητας ΑμεΑ).

2) Για επιβεβαίωση των πιο πάνω στοιχείων θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι κατά την φάση συμπλήρωσης της αίτησης για επιδότηση να επισυνάπτουν:

- Αντίγραφο κοινής ωφελείας στο όνομα του αιτητή με ημερομηνία όχι μεγαλύτερη των 6 μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ή βεβαίωση κοινοτάρχη για μόνιμο χώρο διαμονής. Λογαριασμοί κοινής ωφελείας θα γίνονται δεκτοί και στις περιπτώσεις που είναι στο όνομα ατόμων α’ βαθμού συγγενείας με τον αιτητή (σύζυγος και τέκνα),

- Αντίγραφο του δελτίου ταυτότητας (και τις 2 όψεις)

- Σε περιπτώσεις Κύπριων ή μόνιμα διαμενόντων Φοιτητών θα πρέπει να υποβληθεί βεβαίωση από το εκπαιδευτικό ίδρυμα το οποίο φοιτούν ότι διεκπεραιώνουν τις σπουδές τους.

- Σε περιπτώσεις μη Κύπριων Πολιτών θα πρέπει να υποβληθούν τα εξής:

Ευρωπαίοι πολίτες και μέλη της οικογένειας τους που εξασφάλισαν δελτίο εγγραφής MEU1, MEU2 και MEU3(Yellow Slip),
Πολίτες Ηνωμένου Βασιλείου που υπάγονται στη Συμφωνία Αποχώρησης- Δελτίο Εγγραφής MUKW1, MUKW2 και MUK3,
Πολίτες Τρίτων Χωρών, μέλη οικογένειας Κύπριου Πολίτη: Άδεια διαμονής σε ισχύ Μέλους οικογένειάς Κύπριου Πολίτη-CY.
Πολίτες τρίτων χωρών επί μακρόν διαμένοντες- Άδεια διαμονής σε ισχύ Long Term Permit- LT
Πολίτες τρίτων χωρών με άδεια μετανάστευσης- Άδεια διαμονής σε ισχύ Immigration Permit- IP
Πολίτες τρίτων χωρών με καθεστώς αναγνωρισμένου πρόσφυγα-Άδεια διαμονής σε ισχύ Recognized Refugee- IPA.
*Ελλιπείς αιτήσεις, αιτήσεις χωρίς τα απαιτούμενα παραστατικά ή και αιτήσεις με λανθασμένα συνημμένα δεν θα γίνονται δεκτές και θα απορρίπτονται. Σημειώνεται επίσης ότι κανένα παραστατικό δεν θα γίνεται δεκτό εκ των υστέρων και μετά την τελική υποβολή της αίτησης.
Η σειρά εξέτασης των αιτήσεων θα γίνεται με βάση των αύξοντα αριθμό που θα καθορίζεται βάση της ημερομηνίας και ώρας υποβολής της αίτησης.

Οι αιτητές που θα αξιολογηθούν ως επιτυγχόντες, θα λάβουν ενημέρωση και κωδικό έγκρισης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ακολούθως θα πρέπει να προβούν στην αγορά του ποδηλάτου και έπειτα μέσω και πάλι της πλατφόρμας θα πρέπει να υποβάλουν τα απαραίτητα αποδεικτικά για να τους παραχωρηθεί η επιδότηση.

Για σκοπούς εξασφάλισης της επιδότησης οι επιτυχόντες αιτητές θα πρέπει μετά την αγορά του ποδηλάτου να υποβάλουν τα εξής:

1) Τιμολόγιο προμηθευτή ποδηλάτου το οποίο θα περιλαμβάνει:
-Στοιχεία προμηθευτή (όνομα και αριθμό εγγραφής εταιρείας, αριθμό φορολογικής ταυτότητας, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας εταιρείας)
-Στοιχεία Αγοραστή (όνομα, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας)
-Τύπος ποδηλάτου και τιμή πώλησης συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

2) Απόδειξη εξόφλησης τιμολογίου
-Στοιχεία προμηθευτή (όνομα και αριθμό εγγραφής εταιρείας, αριθμό φορολογικής ταυτότητας, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας εταιρείας)
-Στοιχεία Αγοραστή (όνομα, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας)
-Τύπος ποδηλάτου και τιμή πώλησης συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

3) Φωτογραφία Ποδηλάτου

4) Προδιάγραφες ποδηλάτου από το σημείο πώλησης για επιβεβαίωση ότι τηρεί τις ελάχιστες απαιτούμενες προδιαγραφές

5) Συμπλήρωση και αποστολή του πρωτότυπου Εντύπου Εξουσιοδότησης Πληρωμής στο ΥΜΕΕ πριν την προθεσμία υποβολής των απαραίτητων παραστατικών πληρωμής, σε περίπτωση που ο αιτητής δεν είναι εγγεγραμμένος στο FIMAS ή επιθυμεί να αλλάξει τα στοιχεία του δηλωμένου λογαριασμού. Το εν λόγω έντυπο θα πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται από φωτοαντίγραφο μέρους της κατάστασης του τραπεζικού λογαριασμού ή βεβαίωση από την Τράπεζα, στην οποία να παρουσιάζεται το όνομα της Τράπεζας, ο κάτοχος/δικαιούχος του λογαριασμού και ο διεθνής αριθμός του λογαριασμού (ΙΒΑΝ-International Bank Account Number), προς επιβεβαίωση των στοιχείων που δηλώθηκαν στην εν λόγω εξουσιοδότηση. Νοείται ότι ο τραπεζικός λογαριασμός θα είναι στο όνομα του δικαιούχου.

Τα στοιχεία των Τραπεζικών Λογαριασμών θα πρέπει να υποβάλλονται ιδιοχείρως ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή με ιδιωτικό courier, στην πιο κάτω διεύθυνση: Διεύθυνση Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης
Αχαιών 28, Άγιος Ανδρέας, 1424 Λευκωσία
Σημ: Κατά την παραλαβή θα πρέπει να καταγράφεται η ημερομηνία και ώρα παραλαβής των στοιχείων του λογαριασμού και να δίνεται αντίγραφο στον αιτητή (σφραγισμένο απόκομμα).

6) Υπεύθυνες Δηλώσεις
- Υπεύθυνη δήλωση προμηθευτή και αγοραστή με την οποία θα πιστοποιείται ότι το ποδήλατο πληρεί τις διατάξεις του Άρθρου 5 του Περί Ρύθμισης της Διακίνησης Ποδηλάτων Νόμο του 2018 (19(I)/2018).

-Υπεύθυνη Δήλωση ότι τα πιο πάνω στοιχεία είναι αληθή και εξουσιοδότηση επαλήθευσης τους.
-Συγκατάθεση για χρήση των προσωπικών στοιχείων του αιτητή για τους σκοπούς της αίτησης.

Επόμενο άρθρο

Ανήλικος οδηγούσε σκουτεράκι υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών

Χειροπέδες σε 17χρονο πέρασαν μέλη της Τροχαίας Πάφου
26/10/2021 - 10:26

ΣχετικέςΕιδήσεις

Ετοιμόγεννη βουλευτής πήγε στο μαιευτήριο με το ποδήλατο (ΦΩΤΟ)

Η 41χρονη πολιτικός που έγινε viral για άλλη μια φορά
28/11/2021 - 15:42

Άλλαξαν τη φιλοσοφία της Μακαρίου, διαφωνεί ο Καρούσος (ΒΙΝΤΕΟ)

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκωσίας ψήφισε να επιτραπεί η είσοδος σε ιδιωτικά οχήματα
25/11/2021 - 13:13

45 εκατομμύρια ευρώ για ηλεκτρικά οχήματα και απόσυρση ρυπογόνων (ΒΙΝΤΕΟ)

Αυτά είναι τα δύο τελικά σχέδια του Υπουργείου Μεταφορών
25/11/2021 - 11:56

Tα πλάνα της Κυβερνησης για τα ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα (ΒΙΝΤΕΟ)

Έργα πέρα του ενός δισεκατομμυρίων ευρώ για το νέο έτος ανακοίνωσε ο Καρούσος στη Βουλή
22/11/2021 - 22:50

Πάνω από 19,000 επισκέφτηκαν την Πύλη ποδηλάτου για να εξασφαλίσουν χορηγία

Μόνο 600 κατάφεραν να φτάσουν μέχρι το τελευταίο στάδιο της αίτησης
10/11/2021 - 22:09

Άνοιξε για τους 600 πρώτους η Πύλη Ποδηλάτου: Η διαδικασία υποβολής αίτησης

Έχουν ήδη λάβει προέγκριση οι 25 πρώτοι για αγορά ποδηλάτου για ΑμεΑ
10/11/2021 - 09:07

περισσότερες ειδήσεις

Κύπρος

Δρ. Καραγιάννης: Αυτά ξέρουμε μέχρι στιγμής για το νέο στέλεχος "Όμικρον" (VID)

Πόσες μεταλλάξεις περιλαμβάνει και τι εξετάζουν οι ειδικοί

Εξέγερση γονιών και παιδιών κατά των μέτρων, διαμαρτυρίες και αποχή από μαθήματα

Πλήθος συγκεντρώσεων έξω από σχολεία και Επαρχιακά Γραφεία του Υπουργείου Παιδείας

Απειλές και επιθέσεις γονέων κατά εκπαιδευτικών καταγγέλλει ο ΓΓ της ΠΟΕΔ

"Πρέπει να ντρέπονται και δεν πρόκειται να τους ανεχθούμε ούτε εμείς ούτε η κοινωνία"
Ελλάδα

Νέα γυναικοκτονία στη Θεσσαλονίκη: Δολοφόνησε τη σύζυγό του και παραδόθηκε

Πρόκειται τη 14η γυναικοκτονία που σημειώνεται στην Ελλάδα το 2021

Τραγωδία στην Ελλάδα: Δυο νεκροί μετά από πτώση οχήματος σε λιμάνι

Τους δυο άτυχους ηλικιωμένους εντόπισε δύτης

Δεκαπεντάχρονος σημάδεψε αστυνομικούς με ψεύτικο πιστόλι

Χάρη στον επαγγελματισμό τους το περιστατικό είχε αίσιο τέλος
Διεθνή

Έκτακτη σύσκεψη Υπ. Υγείας της "G7" συγκαλεί η Βρετανία

Ανησυχία προκαλεί η "άγνωστη" μετάλλαξη που καλπάζει στην Ευρώπη

Άγνωστο ακόμη αν η "Omicron" είναι πιο μεταδοτική, λέει ο ΠΟΥ

Η απαγόρευση πτήσεων επηρεάζει αρνητικά την οικονομία και τον τουρισμό

Απλώνει επικίνδυνα τα πλοκάμια της στη Ευρώπη η "Ομικρον" (ΒΙΝΤΕΟ&ΦΩΤΟ)

Η αντίδραση Ν. Αφρικής: "Ανιχνεύσαμε τη μετάλλαξη και μας τιμωρούν"

tv news

Η ώρα της κρίσης φτάνει! Στάθης και Ιουλία μιλούν ανοιχτά σε Στέφανο και Μυρτάλη

«Η Γη Της Ελιάς» Δείτε εδώ τις περιλήψεις των νέων ανατρεπτικών επεισοδίων
Alpha TV Κύπρου

Ένα αναπάντεχο γεγονός διαταράσσει τις ισορροπίες και ανατρέπει τα πάντα…

«Σασμός» Δείτε εδώ όλες τις εξελίξεις της νέας ερωτικής δραματικής σειράς του Alpha Κύπρου
Alpha TV Κύπρου

δείτε σήμερα

Δευ, 29/11/2021 - 11:00ALPHA ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Δευ, 29/11/2021 - 13:30STYLE ME UP
Δευ, 29/11/2021 - 15:15ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ
Δευ, 29/11/2021 - 17:00DEAL
Δευ, 29/11/2021 - 17:55ALPHA NEWS
Δευ, 29/11/2021 - 18:00ΤΟ ΑΥΡΙΟ ΜΑΣ ΑΝΗΚΕΙ
Δευ, 29/11/2021 - 19:00THE CHASE
Δευ, 29/11/2021 - 20:00ALPHA NEWS
Δευ, 29/11/2021 - 21:00ΣΑΣΜΟΣ
Δευ, 29/11/2021 - 22:20Η ΓΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ
Τρί, 30/11/2021 - 00:154
Τρί, 30/11/2021 - 01:15ΚΑΜΠΙΝΓΚ
Τρί, 30/11/2021 - 02:15THE CHASE
Τρί, 30/11/2021 - 03:00ΤΟ ΑΥΡΙΟ ΜΑΣ ΑΝΗΚΕΙ
Τρί, 30/11/2021 - 03:45ΣΑΣΜΟΣ
Τρί, 30/11/2021 - 04:45ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ