Ιατρική αμέλεια «βλέπει» ο Ματσάκης, λήφθηκαν δείγματα για ιστοπαθολογικές